Usnesení z jednání zastupitelstva města 10.09.2012Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Weberová Chvílová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl

 

238/12 Rezignace člena zastupitelstva města

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Petra Douchy na funkci člena zastupitelstva města k 31.8.2012 a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci.

 

239/12 Volba člena rady města

Zastupitelstvo města schvaluje tajnou volbu člena rady města.

 

240/12 Volba člena rady města

Zastupitelstvo města schvaluje PaedDr. Martinu Matějkovou jako člena volební komise.

 

241/12 Volba člena rady města

Zastupitelstvo města schvaluje Ivanu Mojžyškovou jako člena volební komise.

 

242/12 Volba člena rady města

Zastupitelstvo města schvaluje Ing. Štefana Nigoše jako člena volební komise.

 

243/12 Volba člena rady města

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích člena rady města Zbyňka Stejskala, nar. 27.2.1975, bytem Jihlavská 945, Havlíčkův Brod (13 hlasy).

 

244/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 223/12, 224/12 a 237/12 do 30.9.2012, 129/12 a 33/12  do 31.10.2012, 39/12, 259/11 a 135/11 do 30.6.2013.

 

245/12 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit návrh na úpravu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod v bodě 6., písmeno g) takto:

Z jednání výboru pořizuje sekretář výboru zápis, nejpozději však do 5 dnů po datu jednání výboru. Tento zápis podepisují spolu s předsedou vždy členové výboru – ověřovatelé, kteří jsou zvoleni při zahájení jednání. Zápis z jednání výboru je následně sekretářem zveřejněn na informační desce městského úřadu a webových stránkách města – v sekci „výbory zastupitelstva“ a zároveň elektronicky rozesílán všem členům výboru  zastupitelstva města a všem členům zastupitelstva města a to v takovém termínu, který umožní zapracování potřebných výstupů z jednání do podkladových materiálů zastupitelstva města, nejpozději však 15 pracovních dnů po jednání výboru.

 

246/12 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

Zastupitelstvo města ukládá radě města doplnit Zásady nakládání s nemovitým majetkem tak, aby v případě porušení povinností hrazení nájmu, či služeb spojených s nájmem nebytových prostor správce majetku navrhnul radě města výpověď smlouvy ihned po uplynutí lhůty stanovené druhým upozorněním ze strany města.

 

247/12 Zpráva z valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19. června 2012 předložený v podkladové příloze č. 19696.

 

248/12 Park Budoucnost

Zastupitelstvo města schvaluje zadání zpracování studie rekreační zóny podél řeky Sázavy od bývalého podniku Plastimat po místní část Perknov - se zvláštním důrazem na rekreační funkce, stezky pro pěší a cyklisty a přírodní prvky.

 

249/12 Park Budoucnost

Zastupitelstvo města schvaluje odbahnění rybníka Hastrman v potřebné míře a v koordinaci s pracemi na dokončovaném projektu „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“ (CZ.1.02/6.4.00/08.03551).

 

250/12 Park Budoucnost

Zastupitelstvo města ukládá radě města zařadit do návrhu rozpočtu 2013 zpracování vyššího stupně projektové dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí) parku Budoucnost v návaznosti na již zpracovanou "Prověřovací studii na využití a zvýšení rekreačního potenciálu městského parku Budoucnost a propojení s rekreační zónou Vlkovsko", včetně návrhu jednotlivých etap postupné realizace.

 

251/12 Zpráva z valné hromady Úpravna vody Želivka, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z řádné valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. konané dne 22. června 2012 předložený v podkladové příloze č. 19757.

 

252/12 Usnesení o rozpočtových změnách  9/2012

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá radě města zaevidovat rozpočtová opatření č. 10 až 16. uvedená v podkladové příloze č. 19982 a od 09/2012 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) zvyšují očekávané roční rozpočtové příjmy o 10 280 100 Kč

b) snižují očekávané roční rozpočtové výdaje o 598 800 Kč

Základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2012 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města v 6/2012 dle podkladové přílohy č. 19982:

- rozpočtové příjmy 454 339 475 Kč

- rozpočtové výdaje 489 819 050 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2012 (DEFICIT) 35 279 575 Kč

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2012 po rozpočtových opatřeních provedených zastupitelstvem města v 06/2012 dle podkladové přílohy č. 19982 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2012, dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města a aktivním zůstatkem finančních investic ve správě ČSOB AM.

 

253/12 Žádost o zřízení osadního výboru

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ustavení osadního výboru ve Vysočanech.

 

254/12 Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2011/ 12

Zastupitelstvo města schvaluje 21 laureátů na udělení Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2011/12: Kč 5.000,- Jakub Krajíček, Kč 3.000,- Michaela Tučková, 
Kč 2.000,- Petra Barziová, Kč 5.000,- Michal Prokš, Kč 3.000,- Dana Piková, Kč 2.000,- Václav Sedláček, Kč 5.000,- Matěj Mezera, Kč 3.000,- Kateřina Potocká, Kč 2.000,- Petra Melounová, 
Kč 5.000,- Nicholas Batbajar, Kč 3.000,- Ondřej Novák, Kč 2.000,- Daniel Kolouch, Kč 5.000,- David Bažout, Kč 3.000,- Jakub Dvořák, Kč 2.000,- Adriana Buráňová, Kč 5.000,- Irena Bártíková, Kč 3.000,- Barbora Kubátová, Kč. 2.000,- Michaela Jelínková, Kč 5.000,- Jáchym Bártík, Kč 3.000,- Jan Šimůnek, Kč. 2.000,- Václav Růžek.

255/12 Cena města Havlíčkův Brod  za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu

Zastupitelstvo města schvaluje udělení "Ceny města Havlíčkův Brod  za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu" v rámci 22. Podzimního knižního veletrhu.

 

256/12 Finanční podpory poskytované mimo "Zásady" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí mimořádné dotace na činnost z rozpočtu města na rok 2012 Okresnímu sdružení sportů Havlíčkův Brod, IČ 00435724.

 

257/12 Finanční podpory poskytované mimo "Zásady" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové půjčky 200.000 Kč pro sdružení Lyžař Havlíčkův Brod o.s., IČ 27038840, na pořízení a instalaci dvou stojatých čerpadel CALPEDA s příslušnou úpravou čerpací šachty a elektrickým zabezpečením. Půjčka se poskytuje bez zajištění jako bezúročná na dobu 8 let s pravidelnými ročními splátkami dle podkladové přílohy č. 20027.

 

258/12 Určení celkové částky pro poskytování finančních podpor v roce 2013

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Zásadami pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod celkovou částku pro poskytování finanční podpory pro rok 2013 ve výši cca 6 % sdílených daňových příjmů pro rok 2013 tj. 12.600.000,- Kč (č. org. 0200 rezerva běž. výdajů na granty 480.000,- Kč, č. org. 201 rezerva běž. výdajů na dotace 12.020.000,- Kč, č. org. 202 rezerva běž. výdajů na dary RM 100.000,- Kč).

 

259/12 Prodej budovy 2190 Masarykova ul.

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit inzerci nabídky prodeje budovy čp.2190, Masarykova ulice, Havlíčkův Brod včetně garáže a přilehlých pozemků za minimální kupní cenu 6 700 000,-00 Kč.

 

260/12 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej:

 

1) bytové jednotky č. 1107/3 v domě čp.1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Václav a Jaroslava P., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455.625,-Kč

 

2) bytové jednotky č. 1107/6 v domě čp.1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Alexandr a Marie Q., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455.625,-Kč

 

3) bytové jednotky č. 1107/7 v domě čp.1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jan a Jarmila K., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 353.773,-Kč

 

4)bytové jednotky č. 1107/10 v domě čp.1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Elen Ch., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 353.773,-Kč

 

5) bytové jednotky č. 1107/12 v domě čp.1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jan a Andrea K., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455.625,-Kč

 

6) bytové jednotky č. 1107/13 v domě čp.1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Miroslav a Dagmar V., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 353.773,-Kč

 

7) bytové jednotky č. 1107/14 v domě čp.1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Zdenka V., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 199.370,-Kč

 

8) bytové jednotky č. 1107/16 v domě čp.1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující:  Božena M., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 353.773,-Kč

 

9) bytové jednotky č. 1108/4 v domě čp.1108, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující:  Marie M., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 353.773,-Kč

 

10) bytové jednotky č. 1107/18 v domě čp.1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Zdeněk a Stanislava V., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455.625,-Kč

 

261/12 Bezúplatný převod pozemků - Na Výšině

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí pozemku ppč. 1000/3 a ppč. 1045/16 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

262/12 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lokalita Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. HO 066/2008/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 130.000 Kč Davidovi a Petře B., Havlíčkův Brod.

 

263/12 Zpráva z valné hromady Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. konané dne 30. května 2012 předložený v podkladové příloze č. 19697.

 

264/12 Koupě pozemku pod "Domem s pečovatelskou službou - Na Výšině"

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 377/08 ze dne 29.9.2008 a nahrazuje usnesením:

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o koupi pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 5792/1 o výměře 356 m2 z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Jedná se o koupi pozemku v k.ú. Havlíčkův  Brod pod stávající částí stavby "Domu s pečovatelskou službou", která je ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

265/12 Směna částí pozemků - Konečná ul.

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1777/107 o výměře 53 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6823-1119/2012  z pozemku ppč. 1777/14 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek ppč. 1777/109  o výměře 4 m2 a ppč. 1777/110 o výměře 28 m2 oddělené týmž geometrickým plánem z pozemku ppč. 1777/100  ve vlastnictví firmy MATEZA spol. s r.o., Konečná 3503, Havlíčkův Brod, IČO 15059278.  Finanční rozdíl směňovaných pozemků činí 7140 Kč ve prospěch města. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města jednou polovinou.

 

266/12 Záměr směny pozemků - Sv. Anna

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků ve vlastnictví města v k. ú. Pohled:

ppč. 349/7 (podíl 141/838)

ppč. 385/2 (podíl 141/838)

ppč. 400/2 (podíl 141/838)

ppč. 402/3 (podíl 141/838)

ppč. 410 (podíl 141/838)

ppč. 411/1 (podíl 141/838)

ppč. 411/2 (podíl 141/838)

ppč. 412 (podíl 141/838)

ppč. 413/8 (podíl 141/838)

ppč. 654/1 (podíl 141/838)

ppč. 654/2 (podíl 141/838)

ppč. 654/3 (podíl 141/838)

ppč. 660 (podíl 141/838)

ppč. 367 (podíl 119/838)

ppč. 387/2 (podíl 119/838)

ppč. 390 (podíl 119/838)

ppč. 392 (podíl 119/838)

ppč. 402/2 (podíl 119/838)

ppč. 413/7 (podíl 119/838)

ppč. 655/1 (podíl 119/838)

za pozemky ve vlastnictví žadatele v k.ú. Simtany:

ppč. 27/1 (podíl 141/838)

ppč. 27/18 (podíl 141/838)

ppč. 301/1 (podíl 141/838)

ppč. 301/5 (podíl 141/838)

ppč. 301/6 (podíl 141/838)

ppč. 301/7 (podíl 141/838)

ppč. 111 PK (podíl 141/838)

ppč. 64/3 GP (podíl 141/838)

ppč. 69/9 GP (podíl 141/838)

 

267/12 Záměr směny pozemku ppč. 2671/7 v k. ú. Havlíčkův Brod - Stavba

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2671/7 o výměře cca 23 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek ppč. 690/46 o výměře 23 m2 ve vlastnictví žadatele s podmínkou, že žadatel uhradí veškeré náklady spojené se směnou pozemků.

 

268/12 Přijetí daru - pozemek v ul. Nádražní

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku ppč. 2393/42 odděleného geometrickým plánem z pozemku ppč. 2393/1 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

Jedná se o převod pozemků ve veřejném zájmu pod stávajícím chodníkem. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

269/12 Darování pozemků U Trojice

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemku par. č. 182/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2, par. č. 182/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 284 m2, par. č. 182/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 a díl „h“ o výměře 551 m2 oddělený z pozemku par. č. 182/1 a sloučený do pozemku st. par. č. 612 v k. ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod Kraji Vysočina. Žadatelé uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

270/12 Smlouvy o bezúplatném převodu

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.237/12 včetně doložky ve věci převodu  pozemku parc.č. 994/4  v k.ú. Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.19810. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

271/12 Smlouvy o bezúplatném převodu

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.UZSVM/HHB/5903/2012-HHBM včetně doložky ve věci převodu  pozemků parc.č. 1962/14, 1962/79, 1963/20 a 2397/5  v k.ú. Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.19809. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

272/12 Záměr prodeje objektu č.p. 2005 U Trojice, Havlíčkův Brod včetně přilehlých pozemků

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje objektu č.p. 2005 U Trojice, Havlíčkův Brod včetně přilehlých pozemků :

Stpč. 245 o výměře 1 078 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří( na pozemku se nachází budova č.p. 2005)

Ppč. 223/2 o výměře 143 m2, druh pozemku zahrada

Ppč. 204/1 o výměře 221 m2, druh pozemku zahrada

Ppč. 204/4 o výměře 25 m2, druh pozemku zahrada

+ příslušenství - ploty atd.

 

273/12 Záměr prodeje části pozemku ppč. 1708/31 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1708/31 o výměře cca 50 m2.

 

274/12 Záměr směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - Ul. Na Výšině a Bratří Čapků

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku 942/4 o výměře 153 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví města za podíl žadatele - 3/8 na pozemku 742/1 o výměře 542 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

275/12 Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 191/11 ze dne 13.6.2011 a nahrazuje ho následujícím zněním:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 1933/15 o výměře 57 m2, odděleného geometrickým plánem č. 6588-19/2011 z pozemku ppč. 1933/1, v k.ú. Havlíčkův Brod Pavlu B., Hurtova Lhota za celkovou kupní cenu 45 600 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

276/12 Koupě pozemků ppč. 3973 a ppč. 499/16 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města souhlasí s účastí města  Havlíčkův Brod v dražebním jednání a s učiněním nejvyššího podání, kdy předmětem dražby budou nemovitosti - pozemky ppč. 3973 o výměře 11 m2 a ppč. 499/16 o výměře 67 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod. Městské zastupitelstvo zároveň ukládá Radě města zajistit úkony nutné k účasti města v dražbě.

 

277/12 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 499/26

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod  ppč. 499/26 o výměře 110 m2 a doporučuje  radě města jednat  s žadatelem o uložení věcného břemene v rozsahu usnesení ZM č. 495/05.

 

278/12 Převod pozemku - U Traplů

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí  pozemku ppč. 3553/3 o výměře 46 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

279/12 Záměr prodeje pozemku - Jižní ul.

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 3122/4 o výměře 134 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

280/12 Záměr směny pozemků ppč. 690/4 a ppč. 1624/4 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků ppč. 1624/4 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek ppč. 690/4 ve vlastnictví žadatele oba v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

281/12 Záměr prodeje pozemku - Hrnčířská ul.

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 690/29 o výměře 549 m2  v k.ú. Havlíčkův Brod a jeho následný prodej formou obálkové metody  nejvyšší nabídce.

 

282/12 Záměr prodeje pozemku - Vršovice

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 1083/2 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

283/12 Dodatek ke smlouvě

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 22.8.2001 ve věci převodu pozemků ppč. 104/5 v k.ú. Klanečná, ppč. 188/2 a 191/6 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví města, dle podkladové přílohy č. 19603.

 

284/12 Bezúplatný převod pozemků - U Slunce

Zastupitelstvo města schvaluje podání  žádosti o bezúplatný převod pozemků ppč. 2260/20,  2260/17 a 2260/21 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

285/12 Záměr prodeje části pozemku - Pražská ul.

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 930/2 o výměře cca
25 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

286/12 Převod pozemků pod komunikacemi - Pobřežní

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí  pozemku ppč. 2260/19 a ppč. 2496/6 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

287/12 Prodej pozemku - Lidická ul.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 6201 o výměře 2 m2, za cenu 1 870 Kč/m2 a části pozemku ppč. 388/1 o výměře cca 20 m2, za cenu  1500 Kč/m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Zdeňku Š., Havlíčkův Brod. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a po jejím zaměření. Do té doby bude prodej zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

288/12 Informace o konání  řádné valné hromady Kulturního domu "OSTROV" spol. s r.o.

Zastupitelstvo města bere na vědomí Protokol a usnesení z 29. řádné valné hromady společnosti Kulturní dům " OSTROV", spol. s r.o. konané dne 17. července 2012 předložený v podkladové příloze č. 19996.

 

289/12 Změna č. 32 ÚPSÚ Havlíčkův Brod - zadání

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a  § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č. 32 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod ve znění přílohy číslo 19704.

 

290/12 Usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit zpracování studie řešící napojení ulice Bratříků na SV obchvat Havlíčkova Brodu, včetně řešení navazujících křižovatek na SV obchvatu s ulicí Chotěbořská a ulicí Kyjovská.

 

291/12 Vodovody a kanalizace - smlouva o upsání akcií, dohoda o započtení pohledávek

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o započtení dle podkladové přílohy č. 19862 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČ 48173002.

 

292/12 Vodovody a kanalizace - smlouva o upsání akcií, dohoda o započtení pohledávek

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům dle podkladové přílohy č. 19861 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČ 48173002.

 

293/12 Obytná zóna Rozkoš - odůvodnění veřejné zakázky

Zastupitelstvo města schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení „Obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č.19922.

 

294/12 Obytná zóna U Rybníčku - rozvody plynu

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy dle podkladové přílohy č. 20006 na prodej plynárenského zařízení STL plynovodu v celkové délce 279 m a 11ks plynovodních přípojek v celkové délce 29,5 m v katastrální území Havlíčkův Brod se společností VČP Net s.r.o., IČ 27495949.

 

295/12 Prodloužení inženýrských sítí v bývalých kasárnách letiště, HB - plynovod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy dle podkladové přílohy č. 20016 na prodej plynárenského zařízení STL plynovodu v celkové délce 291,8 m a 2 ks plynovodních přípojek v celkové délce 6,3 m v katastrální území Havlíčkův Brod se společností VČP Net s.r.o., IČ 27495949.

 

296/12 Úprava přechodů pro chodce

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací „Úpravy přechodů pro chodce, Havlíčkův Brod“. Projekt bude financován ze společné iniciativy Ministerstva dopravy ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury „Bezpečný přechod“.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta