Usnesení z jednání ustavujícího zastupitelstva města 5.11.2018Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, 

Ing. Čeněk Jůzl, Jan Kerber DiS, Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, 

Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

 

 

238/18 Program zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 46234.

 

239/18 Určení ověřovatelů zápisu ustavujícího Zastupitelstva města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu z jednání ustavujícího Zastupitelstva města Havlíčkův Brod PhDr. Zdeňka Dobrého a Pavla Dubna.

 

240/18 Volební řád zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje Volební řád zastupitelstva města, který upravuje podrobně způsob volby starosty, místostarostů, členů rady města zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 46235.

 

241/18 Určení počtu uvolněných funkcí

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2) písm. k), že dlouhodobě uvolněny budou následující funkce: starosta, místostarosta určený k zastupování starosty, a dva místostarostové.

 

242/18 Volba volební komise

Zastupitelstvo města dle schváleného Volebního řádu určuje volební komisi ve složení: Ing. Tomáš Hermann, Eva Vyoralová a Milan Plodík.

 

243/18 Volba starosty

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích starostu města Mgr. Jana Tecla, MBA, trvale bytem Havlíčkův Brod (16 hlasy).

 

244/18 Volba zastupujícího místostarosty

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu, který je určený k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti, Zbyňka Stejskala, trvale bytem Havlíčkův Brod (16 hlasy).

 

245/18 Volba místostarostů

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu města Ing. Vladimíra Slávku, trvale bytem Havlíčkův Brod (18 hlasy).

 

246/18 Volba místostarostů

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu města Bc. Libora Honzárka, trvale bytem Havlíčkův Brod (16 hlasy).

 

247/18 Volba členů rady města

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích členy rady města:

Mgr. Veroniku Vošickou Buráňovou, trvale bytem Havlíčkův Brod (14 hlasy).

PhDr. Ivanu Štrossovou, trvale bytem Havlíčkův Brod (20 hlasy).

Ing. Ivanu Mojžyškovou, trvale bytem Havlíčkův Brod (16 hlasy).

 

248/18 Zřízení výborů zastupitelstva

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2), písm. l), zákona č.128/2000 Sb. o obcích zřizuje pro volební období 2018 až 2022 tyto výbory:

- finanční výbor (FV)

- kontrolní výbor (KV)

- výbor pro územní plán a rozvoj města (VÚPaRM)

- výbor pro školství a volnočasové aktivity (VŠaV)

- sociální výbor (SV)

- výbor pro cestovní ruch, média a kulturu (VCRMaK)

- výbor pro životní prostředí (VŽP)

 

249/18 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 72, odst. 2) a odst. 3) a § 74, odst. 3) zákona 128/2000 Sb. svým neuvolněným členům odměny za výkon funkce za měsíc v následujících částkách:

 s účinností od 6.11.2018:

- člen rady: 8729 Kč,

- předseda výboru/komise: 4365 Kč,

- člen výboru/komise: 3637 Kč,

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2182 Kč.

s účinností od 1.1.2019:

- člen rady: 9340 Kč,

- předseda výboru/komise: 4670 Kč,

- člen výboru/komise: 3892 Kč,

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2335 Kč.

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovuje odměna jako souhrn maximálně 3 odměn.

 

250/18 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 71, odst. 3) zákona 128/2000 Sb. neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, výši náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou ve výši 200 Kč za každou i započatou hodinu a současně stanovuje nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc na 5000 Kč.

 

251/18 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města stanovuje s účinností od 6.11.2018 členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, odměnu ve výši 600 Kč za účast na jednání výboru či komise. Odměna je splatná za kalendářní čtvrtletí v pravidelném výplatním termínu MěÚ v následujícím měsíci.

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta