Usnesní z jednání rady města dne 19.03.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Jana Hartmanová, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Beno Trávníček, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

206/12 Upravený plán investic TS HB pro rok 2012

Rada města schvaluje úpravu č. 1 plánu investic příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod na rok 2012 dle podkladové přílohy č. 18749.

 

207/12 Změna organizační struktury TS HB

Rada města schvaluje změnu Organizačního řádu a organizační struktury příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, která spočívá ve zrušení trvale neobsazeného místa provozně-technického zástupce ředitele.

 

208/12 Dodatky smluv o dlouhodobých pronájmech v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě č. 2/2005 o nájmu nebytových prostor (podkladová příloha č. 18744) uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Soukromou základní uměleckou školou, spol. s r. o., Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 498 14 621, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace zveřejněnou ČNB a rozsah pronajatých nebytových prostor.

 

209/12 Dodatky smluv o dlouhodobých pronájmech v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě č. 1/2006 o nájmu nebytových prostor (podkladová příloha č. 18745)  uzavřený mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Krajskou knihovnou Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 709 50 164, který upravuje výši ročního nájemného o míru inflace zveřejněnou ČNB.

 

210/12 Konkursní řízení - školské příspěvkové organizace

Rada města v souladu se zákonem  č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu se zákonem. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění: 

 

1) jmenuje konkursní komisi na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941: 

  • Ing. Čeňka Jůzla – zástupce zřizovatele (předseda komise), 

•        Libora Honzárka– zástupce zřizovatele,

  • Mgr. Libuši Kolčavovou - zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina,

•        Hanu Štefánkovou–zástupce České školní inspekce–pracoviště H. Brod, 

•        Mgr. Pavla Říhu – zástupce za oblast státní správy (ředitele ZŠ Otokara Březiny Jihlava), 

•        Mgr. Ivetu Špinarovou – pedagogický pracovník příslušné právnické osoby (pedagog příslušné  příspěvkové organizace), 

•        Jiřího Janů  – předseda školské rady příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941. 

   

2) jmenuje konkursní komisi na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560:

•        Ing. Ivana Kuželku– zástupce zřizovatele (předseda komise), 

  • PaedDr. Martinu Matějkovou – zástupce zřizovatele, 

•        Mgr. Libuši Kolčavovou – zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina,

•        Hanu Štefánkovou–zástupce České školní inspekce–pracoviště H. Brod, 

•        Mgr. Pavla Říhu – zástupce za oblast státní správy (ředitele ZŠ Otokara Březiny Jihlava), 

•        Mgr. Evu Bártovou – pedagogický pracovník příslušné právnické osoby (pedagog příslušné příspěvkové organizace), 

•        Ing. Evu Nigošovou – člen školské rady příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560. 

 

3) jmenuje konkursní komisi na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240:

•        Ing. Ivana Kuželku – zástupce zřizovatele (předseda komise), 

•        Ing. Tomáše Hermanna – zástupce zřizovatele, 

•        Mgr. Libuši Kolčavovou – zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina,

•        Mgr. Dagmar Formánkovou–zástupce České školní inspekce–prac. H. Brod, 

•        Mgr. Pavla Říhu – zástupce za oblast státní správy (ředitele ZŠ Otokara Březiny Jihlava), 

•        Mgr. Ilonu Wicheovou – pedagogický pracovník příslušné právnické osoby (pedagog příslušné příspěvkové organizace), 

•        Petra Zadinu – předseda školské rady příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

4) jmenuje konkursní komisi na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod: 

•        Ing. Ivana Kuželku – zástupce zřizovatele (předseda komise), 

•        Bc. Jana Tecla – zástupce zřizovatele, 

•        Mgr. Evu Chvátalovou – zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina,

•        Mgr. Marii Novákovou–zástupce České školní inspekce-pracoviště Jihlava, 

•        Mgr. Jarmilu Bučkovou – zástupce za oblast státní správy (ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola Mozaika Jihlava), 

•        Bc. Pavlu Adamcovou – pedagogický pracovník příslušné právnické osoby (pedagog příslušné příspěvkové organizace). 

 

5) jmenuje konkursní komisi na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004: 

•        Jiřího Kopice – zástupce zřizovatele (předseda komise), 

•        Ivanu Mojžyškovou – zástupce zřizovatele, 

•        Mgr. Libuši Kolčavovou – zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina,

•        Mgr. Dagmar Formánkovou–zástupce České školní inspekce–prac. H. Brod, 

•        Mgr. Pavla Říhu – zástupce za oblast státní správy (ředitele ZŠ Otokara Březiny Jihlava), 

•        Mgr. Janu Kaplanovou – pedagogický pracovník příslušné právnické osoby (pedagog příslušné příspěvkové organizace), 

•        Bc. Františka Šteidla – předseda školské rady příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004.

 

6) pověřuje Bc. Janu Královou funkcí tajemníka konkursní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, konkursní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace V Sadech 560, konkursní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, konkursní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, konkursní komise na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004. 

 

211/12 Konkursní řízení - školské příspěvkové organizace

Rada města v souladu se zákonem   č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu se zákonem. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a  příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004. 

 

212/12 Konkursní řízení - školské příspěvkové organizace

Rada města schvaluje text oznámení o konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a  příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 ve znění podkladové přílohy č. 18650 až 18654 a ukládá odboru sociálních věcí a školství tato oznámení zveřejnit na úřední desce a internetových stránkách Města Havlíčkova Brodu, na internetovém školském portálu Kraje Vysočina, v Havlíčkobrodských listech a ve škole, kde je konkurs vyhlašován. 

 

213/12 Svoz textilu pro humanitární účely v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb uzavřenou mezi městem Havlíčkův Brod a Diakonií Broumov, s.r. o., se sídlem V Důlni 913, 542 32 Úpice, IČO 25921916 dle podkladových příloh č. 18688 a č. 18689.

 

214/12 Rozpočtové opatření EO č. 3/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření EO - 03/2012 dle podkladové přílohy č. 18747. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

215/12 Úprava prostor po bývalé kotelně Pražská - zadání zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. zájemce M-Silnice a.s., IČ 42196868, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, EUROVIA CS a.s., IČ 45274924, Lubomír Dvořák, IČ 10466452 a SKANSKA a.s., IČ 26271303 k podání nabídky na stavební práce „Obytná zóna Pražská, úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a Masarykova, Havlíčkův Brod“ písemnou výzvou dle podkladových příloh č. 18721 a 18722.

 

216/12 Úprava prostor po bývalé kotelně Pražská - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení kvalifikace, u veřejné zakázky "Obytná zóna Pražská, úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a Masarykova, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Josefa Jukla, Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Jiřího Kopice, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Ivana Kuželku, Jana Zimmermanna, Milana Semeráda.

 

217/12 Vyhodnocení zakázky - údržba Cihlářského potoka

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí u uchazečů zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele služeb „ Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod – údržba objektů SO 02 – SO 17“: první Pavel Kosík DiS., IČ 74759884,  druhý Jaromír Švec Agroimpuls, IČ 15587681, třetí EKOIMPEX Vysočina s.r.o., IČ 28079540 a ukládá odboru rozvoje uzavřít v souladu s § 82 zákona č. 137/2006 Sb. smlouvu o dílo.

 

218/12 Vyhodnocení zakázky - údržba Cihlářského potoka

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod zastupovat město Havlíčkův Brod ve věcech technických a k úhradě služeb předmětu veřejné zakázky „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod – údržba objektů SO 02 – SO 17“ po dobu trvání smlouvy o dílo uzavřené městem Havlíčkův Brod s Pavlem Kosíkem DiS., IČ 74759884.

219/12 Plynovod Zbožice - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 18708 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Jaroslavem P., Rozňák  ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

220/12 Plynovod Zbožice - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č.18709 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Jiřím D., Zbožice ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

221/12 Plynovod Zbožice - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č.18710 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Jitkou M., Rozňák ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

222/12 Plynovod Zbožice - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 18711 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Josefem D., Zbožice ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

223/12 Plynovod Zbožice - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 18712 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Ludmilou B., Úsobí ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

224/12 Plynovod Zbožice - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č.18713 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Milanem P., Havlíčkův Brod ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

225/12 Plynovod Zbožice - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 18714 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Václavem Š., Olešná ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

226/12 Plynovod Zbožice - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č.18715 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Obcí Knyk, IČ 00579864 ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

227/12 Plynovod Zbožice - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle podkladové přílohy č.18716 s Krajem Vysočina, IČ 70890749 ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

228/12 Plynovod Zbožice - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č.18717 mezi VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a městem Havlíčkův Brod ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

229/12 Plynovod Zbožice - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle podkladové přílohy č. 18719 mezi investorem město Havlíčkův Brod, budoucím oprávněným VČP Net s.r.o., IČ 27495949 zastoupený RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567 a budoucím povinným Vladimírem J., Havlíčkův Brod ve věci Plynofikace obce Zbožice.

 

230/12 Stavební úpravy ZŠ Nuselská - zřízení třídy mateřské školy

Rada města ukládá odboru rozvoje města připravit k realizaci stavbu Stavební úpravy a změna užívání prostor ZŠ Nuselská II včetně zadání zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby s tím, že vlastní realizace podléhá schválení orgánů města.

 

231/12 Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.5 ke stavbě „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod“ s jejím zhotovitelem PSJ a.s., IČ 25337220 dle podkladové přílohy č. 18732.

 

232/12 Rozpočtové opatření ORM č. 4/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 kapitoly Územní plánování a rozvoj města dle podkladové přílohy č. 18746. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

233/12 Umístění anténního systému na budově č.p.3298 v místní části Perknov, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části střechy a části nebytového prostoru pod střechou v domě čp. 3298 v místní části Perknov, Havlíčkův Brod společnosti Metropolitní s.r.o. se sídlem Dobrovského čp.2366, Havlíčkův Brod, IČ:481 72 481 s účinností od 1.4.2012 za účelem umístění anténního systému a technologického zařízení dle podkladové přílohy č. 18691. Nájemné činí 300 Kč/měsíc.

 

234/12 Úklid prostor v přízemí budovy č.p.56 , Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje  uzavřít dodatek č.11 k nájemní smlouvě č.24/95 - Šk ze dne 13.8.2007  dle podkladové přílohy č. 18718.

 

235/12 Pronájem bytu v DPS - revokace usnesení

Rada města  ruší usnesení č. 202/12 z 5.3. 2012 a nahrazuje jej usnesením tohoto znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 14 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby  Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Miladě T., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu BK, počínaje dnem 1.4.2012. Před uzavřením nájemní smlouvy je nájemkyně povinna uhradit kauci na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Nájemné je ve výši 65,- Kč/m2/měsíc .

 

236/12 Pronájem bytu - zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 161/12 ze dne 27.2. 2012.

 

237/12 Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu

Rada města schvaluje ve věci výpovědi nájmu bytu  č. 11 v domě čp. 1205 Žižkov II postup dle odůvodnění podkladového materiálu č. 185/2012.

 

238/12 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.2 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 356/10500, bytové jednotky č.3 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 791/10500, bytové jednotky č.4 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 603/10500, bytové jednotky č.5 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 356/10500, bytové jednotky č.6 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 791/10500, bytové jednotky č.7 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 603/10500, bytové jednotky č.8 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 356/10500, bytové jednotky č.9 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 791/10500, bytové jednotky č.10 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 603/10500, bytové jednotky č.11 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 356/10500, bytové jednotky č.13 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 603/10500, bytové jednotky č.15 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 791/10500, bytové jednotky č.16 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 603/10500, bytové jednotky č.17 v domě čp.1108, Jihlavská, Havlíčkův Brod se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku parc.č.st. 3757 o velikosti 356/10500. 

 

239/12 Úhrada dlužného nájemného

Rada města schvaluje ve věci úhrady dluhů manželů Jana a Libuše M., Havlíčkův Brod postup č. 2 dle odůvodnění podkladového materiálu č. 196/2012, včetně penále.

 

240/12 Žádost o prominutí úroku z prodlení

Rada města schvaluje prominutí úroku z prodlení ve výši 362,-Kč za pozdní úhradu kupní ceny za převod bytu č. 3236/10 v domě Na Výšině 3236, Havlíčkův Brod.

 

241/12 Pronájem parkovací plochy v ulici Žižkova, Havlíčkův Brod - "výstava Zahrada"

Rada města schvaluje pronájem parkovací plochy v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě společnosti GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227, za účelem parkování pro vystavovatele a návštěvníky  výstavy ve dnech 27. dubna až 29. dubna 2012 za nájemné ve výši 4.500 Kč.

 

242/12 Výpověď nájemní smlouvy č. OSM 247/2011/ŠIM

Rada města schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. OSM 247/2011/ŠIM uzavřené s Měšťanským pivovarem Havlíčkův Brod, IČ: 60917628, se sídlem Dobrovského 2027, Havlíčkův Brod, na pronájem pozemku ppč. 2259/23, kiosku včetně terasy a příslušenství za účelem provozování kiosku rychlého občerstvení k 19.3.2012. Výpovědní lhůta je 1 měsíc, tzn. že nájemní vztah skončí k 19.4.2012.

 

243/12 15. ročník motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku pozemková parcela číslo 912/4 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu pořadateli soutěže Rallye Posázaví Zdeňku Seckému – TV studio HB, IČ: 10463682, Uhry 413, 582 22 Přibyslav k uskutečnění 15. ročníku mezinárodní motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ – Memoriál Ing. Karla Švece 2012 ve dnech 24. – 27. května 2012, dle podkladové přílohy č. 18704.

 

244/12 15. ročník motoristické soutěže RALLYE POSÁZAVÍ

Rada města schvaluje nákup a darování poháru starosty města vítězné posádce 15. ročníku mezinárodní motoristické soutěže Rallye Posázaví - Memoriál Ing. Karla Švece 2012 v pořizovací ceně maximálně do 5.000 Kč z kap. 22, č.org. 202.

 

245/12 Výpůjčka plochy pro umístění vývěsní skříňky na dům čp. 91 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku části plochy na stěně objektu čp. 91 v uličce mezi Českou pojišťovnou a domem čp. 91 Michalu Plechatému, IČ: 73520446, se sídlem Štítného 368, 394 03 Horní Cerekev za účelem umístění vývěsní skříňky o rozměrech 1000 x 700 mm. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s účinností od 20.3.2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. V případě ukončení smlouvy o výpůjčce provede vypůjčitel odstranění vývěsní skříňky na své náklady.

 

246/12 Žádost o převzetí záštity nad hudebním festivalem Stamicovy slavnosti 2012

Rada města schvaluje převzetí záštity Města Havlíčkův Brod nad hudebním festivalem Stamicovy slavnosti 2012.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta