Usnesení z mimořádného jednání rady města ze dne 15.12.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Jana Hartmanová, Ing. Radko Alexa, Ing. Karel Milichovský, Bc. Martin Stehno, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Iva Kučírková, Mgr. Marek Topolovský, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

1221/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Rada města ruší své usnesení č. 944/14 ze dne 22.9.2014. Zájemce o pronájem bytu odmítl uzavřít nájemní smlouvu.

 

1222/14 Zakázka malého rozsahu - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 uzavřít kupní smlouvu na dodávku ICT vybavení pro potřeby projektu "Dotkněme se budoucnosti" s firmou M-SOFT, spol. s r.o., IČO 49434853, se sídlem 586 01 Jihlava, Jana Masaryka 1664/12. 

 

1223/14 Žádost o snížení ceny pronájmu ledové plochy

Rada města ukládá Technickým službám připravit úpravu smluv o pronájmech ledové plochy s HC Rebel a.s. s cílem sjednotit ceny pronájmu ledové plochy pro přípravu i zápasy A-mužstva dle schválených ceníků.

 

1224/14 Revokace usnesení rady města - Smluvní zajištění provozování kotelny v objektu č.p. 310

Rada města revokuje své usnesení číslo 1183/14 ze dne 8.12.2014 a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene umístění kotelny mezi Jitkou N. Okrouhlice, Evou F. Havlíčkův Brod, Vladěnou M., Tis, Markem F., Havlíčkův Brod, Městem Havlíčkův Brod, IČO 00267449, se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod,  zastoupené starostou Mgr. Janem Teclem a společností TEPLO HB, s.r.o., se sídlem Sídliště Pražská 3551, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25930354, ve znění dle podkladové přílohy č. 27293.

 

1225/14 Smlouvy dopravní obslužnosti

Rada města bere na vědomí informaci o hrazených spojích dopravní obslužnosti a schvaluje uzavření smluv na tyto spoje pro rok 2015 s dopravcem ICOM Transport a.s. Jihlava, Jiráskova 1424/78 ve znění podkladové přílohy č. 27262.

 

1226/14 Podání projektu do Národního programu podpory cestovního ruchu

Rada města souhlasí s podáním projektu do Národního programu podpory cestovního ruchu - podprogram "Cestování dostupné všem" dle podkladové přílohy č. 27279.

 

1227/14 Následná veřejnosprávní kontrola provedená u příjemce dotace BK HB za období 2011-2012

Rada města bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly č.18/2014 provedené u příjemce dotace Bruslařský klub Havlíčkův Brod v období 2011-2012.

 

1228/14 Žádost Společnosti pro ranou péči Brno - o finanční příspěvek

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Společnosti pro ranou péči, Nerudova 7, 602 00 Brno, IČ 750 94 924, dle podkladové přílohy č. 27276.

 

1229/14 Žádost o použití znaku města

Rada města projednala a schválila žádost Odboru přátel fotbalového oddílu SK SLAVIA Praha podle podkladové přílohy č. 27277 a přílohy č. 27278.

 

1230/14 Veřejné osvětlení Veselice - smlouva ČEZ

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení distribuční soustavě dle podkladové přílohy č. 27297 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 ve věci odběrního místa pro veřejné osvětlení Veselice.

 

1231/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 21 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 27298. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1232/14 Chodník Svatý Kříž - smlouva o realizaci přeložky

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle podkladové přílohy č. 27299 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 ve věci přeložky vedení vdnn vyvolaného stavbou chodníku ve Svatém Kříži.

 

1233/14 Rekonstrukce plochy Pod Radnicí

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce plochy pod radnicí, Havlíčkův Brod“ firmou AGOS stavební a.s., IČO 46679626 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 27300.

 

1234/14 Smlouva o výpůjčce majetku č. 84/2014 - pozemky u KD Ostrov

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce majetku č. 84/2014, včetně doložky, ve věci výpůjčky části pozemku parcelní číslo 263/2 o výměře 2.509 m2, pozemku parcelní číslo 263/21 o výměře 518 m2 a 263/22 o výměře 341 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 27270. 

Půjčitelem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

1235/14 Rozpočtové opatření EO - kap.39, výdaje č. 6/2014

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření - výdaje kap. 39 č. 6/2014 ekonomického odboru dle podkladové přílohy č. 27273. Schválené opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1236/14 Přijetí daru od Kraje Vysočina - údržba veřejné zeleně - průjezdní úseky

Rada města schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 27271, uzavřenou mezi Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, Jihlava a městem Havlíčkův Brod. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích Krajem Vysočina městu Havlíčkův Brod.

 

1237/14 Smlouva o nájmu plynárenského zařízení - Havlíčkův Brod - Letiště

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9414001980/182241-8602 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, dle podkladové přílohy č. 27283.

 

1238/14 Smlouva o výpůjčce č. OSM 028/2012/Ben - zúžení předmětu výpůjčky

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. OSM 028/2012/Ben uzavřené se Základní uměleckou školou J. V. Stamice Havlíčkův Brod, IČ: 72545950, se sídlem Smetanovo náměstí 31, Havlíčkův Brod, jehož předmětem bude zúžení předmětu výpůjčky o budovu čp. 31, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod.

 

1239/14 Revokace usnesení rady města č. 894/14 ze dne 22.9.2014 Projekt "Úprava lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina "

V rámci řízení realizace projektu  "Úprava lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina " Rada města ruší své usnesení č. 894/14 ze dne 22.9.2014 s vyslovuje souhlas se zadáním zakázky na nákup zařízení na úpravu lyžařské běžecké stopy společnosti P & L, spol. s r.o. Biskupice 206 763 41 Biskupice u Luhačovic, IČO: 00351504.

 

1240/14 Rozpočtové opatření OŽP/2014/6

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 kapitoly Životní prostředí dle podkladové přílohy č. 27287. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta