Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 8.4.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Pavel Sláma, Bc. Markéta Firychová

 

300/16 Darovací smlouva č. 1/2016 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 31523 darovací smlouvu č. 1/2016 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 242 31 509, se sídlem 140 00 Praha 4, Vlastislavova 152/4, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 6.786 Kč, který je účelově určen na úhradu měsíčních záloh za obědové služby pro 5 žáků základní školy splňující podmínky projektu "Obědy pro děti".

 

301/16 Smlouva o nájmu majetku č. 7/2016 - pozemky pod parkovištěm u KD Ostrov

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu majetku č. 7/2016, včetně doložky, ve věci pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 263/2 o výměře 578,38 m2 a pozemku pozemková parcela číslo 263/21 o výměře 518 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 31529. Pronajímatelem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

302/16 Smlouva zakládající právo provést stavbu - Dolík

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu „Oprava místní komunikace Nový Dvorek, Havlíčkův Brod“ s Miroslavem E. a Janou E., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 31542.

 

303/16 Cyklostezka Lidická - smlouva o pronájmu stavby

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/38 č. 12 PO-000615, P/N/07/2016 dle podkladové přílohy č. 31532 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta