Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 8.2.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, JUDr. Lubomír Málek

 

129/13 Rekonstrukce čp. 310, 311 - rozhodnutí o námitkách

Rada města se seznámila s námitkami uchazeče Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. proti hodnocení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu č.311 na chráněné bydlení Havlíčkův Brod, Rekonstrukce objektu č.310“, námitkám stěžovatele nevyhovuje a ukládá odboru rozvoje města stěžovateli zaslat rozhodnutí o námitkách dle podkladové přílohy č. 21272.

 

130/13 Odbahnění rybníku Hastrman

Rada města ukládá odboru rozvoje města připravit podklad pro jednání zastupitelstva města dne 18.2.2013 a navrhnout zastupitelstvu města revokaci usnesení č. 347/12 s tím, že bude odbahněn rybník Hastrman v celkovém objemu odbagrovaného bahna cca 9.500 m3 a to bez nároků na navýšení rozpočtu města.

 

131/13 Mostek Mírovka - přeložka telekomunikačních kabelů

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy dle podkladové přílohy č. 21278 a uzavření Smlouvy o realizaci sítě elektronických komunikací č. HK 2013_00011 dle podkladové přílohy č. 21279 se společností Telefónica Czech republic a.s., IČ 60193336 ve věci přeložky komunikačního vedení při stavbě rekonstrukce mostu v Mírovce.

 

132/13 Prototyp stánku na náměstí

Rada města schvaluje změnu Plánu investic na rok 2013 příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 21293.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta