Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 7.8.2015Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ilona Formanová, Petr Honsa, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

661/15 Sanace suterénu Reynkova 2612-2614, zadání zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat zájemce Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171, QATROSYSTEM spol. s r.o., IČO 15058654, Stavointerier s.r.o., IČO 25943367, ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČO 62028081 a Brodská stavební spol. s r.o., IČO 25942093 v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. k podání nabídky a k prokázání kvalifikace u veřejné zakázky na dodavatele stavby „Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614“v rozsahu dle podkladových příloh č. 29266 až 29270.

 

662/15 Sanace suterénu Reynkova 2612-2614, zadání zakázky

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky zadávacího řízení na dodávku stavebních prácí „Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614“ Ing. Josefa Beneše, Milana Beneš a Mgr. Hanu Jarošovou a náhradníky Tomáše Beránka, Miroslava Cakla a Zdeňku Knížkovou.

 

663/15 Sanace suterénu Reynkova 2612-2614, zadání zakázky

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky zadávacího řízení na dodávku stavebních prací „Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614“ Libora Honzárka, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Václava Janouška, Ing. Josefa Jukla a Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Karla Báťu, Mgr. Hanu Jarošovou a Ing. Milenu Kuncířovou.

 

664/15 Oprava komunikace Dolík

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava místní komunikace Nový Dvorek, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 29275 firmě M-Silnice a.s., IČO 42196868.

 

665/15 Opravy cesty Poděbaby - změna termínu dokončení

Rada města souhlasí se změnou termínu realizace stavby „Oprava komunikace parc.č. 600/1 k.ú. Poděbaby, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města se zhotovitelem Strabag a.s., IČO 60838744 uzavřít smlouvu o dílo.

 

666/15 II/150 most ev.č. 150-025, zadání zakázky

Rada města souhlasí se zněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení a Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na služby dle podkladové přílohy č. 29283 na vypracování projektové dokumentace stavby „II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025“.

 

667/15 Rekonstrukce komunikace ul. Boženy Němcové

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Boženy Němcové, Havlíčkův Brod“ firmou  SATES ČECHY s.r.o., IČO 25172654 v rozsahu dle podkladových příloh č. 29286 a 29287.

 

668/15 Zeleň do Havlíčkova Brodu

Rada města v souladu s ustanovením ustanovení článku XII, bod 2 smlouvy o dílo odstupuje od této smlouvy, kterou uzavřelo se společností GREEN PROJECT s.r.o., IČO 27195783 na akci „Zeleň do Havlíčkova Brodu – část 3, SO 03 Zahrada smyslového vnímání, SO 04 Odpočinková plocha V Rámech“.

 

669/15 Zeleň do Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Zeleň do Havlíčkova Brodu – zahrada smyslového vnímání, odpočinková plocha V Rámech“ dle podkladové přílohy č. 29290.

 

670/15 Zeleň do Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci stavby „Zeleň do Havlíčkova Brodu – zahrada smyslového vnímání, odpočinková plocha V Rámech“ dle podkladových příloh č. 29291, 29292 a ukládá odboru rozvoje města provést zadání této zakázky otevřeným řízením dle zákona veřejných o zakázkách č. 137/2006 Sb.

 

671/15 Zeleň do Havlíčkova Brodu

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a nabídkami veřejné zakázky „Zeleň do Havlíčkova Brodu – zahrada smyslového vnímání, odpočinková plocha V Rámech“ Ing. Josefa Beneše, Tomáše Beránka a Ing. Terezu Dejmalovou a náhradníky Ing. Pavla Slámu, Ing. Milenu Kuncířovou a Ing. Zuzanu Bendlovou.

 

672/15 Zeleň do Havlíčkova Brodu

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky „Zeleň do Havlíčkova Brodu – zahrada smyslového vnímání, odpočinková plocha V Rámech“ Ing. Čeňka Jůzla, Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Marii Kudrnovou a Ing. Martu Gerthnerovou a jejich náhradníky Ivanu Mojžyškovou, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Vladimíra Kučírka, Ing. Josefa Beneše a Ing. Kateřinu Hamanovou.

 

673/15 Interier staré radnice - zadání zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na dodávku „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – dodávka a montáž interiéru“ uzavřít s uchazečem A.M.O.S. DESIGN s.r.o., IČO 63479982 smlouvu o dílo.

 

674/15 Rozpočtová opatření OŘP  č. 7/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 7/2015 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 29303. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

675/15 Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod - dovybavení sběrného dvora

Rada města souhlasí s odstoupením od čerpání dotace z Operačního programu Životní prostředí z oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady na projekt " Nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora".

 

676/15 Revokace části usnesení rady města - změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města revokuje na návrh zřizované příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, část 1b) svého  usnesení č. 97/15 ze dne 2.2.2015 a nahrazuje ho tímto textem:

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.910,0 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na opravy a udržování budov:

- MŠ Zahradnického 2867 (1.200 tis. Kč) - výměna oken,

- MŠ Zahradnického 2864 (150 tis. Kč) - výměna spojovacích dveří ve třídách, 

- MŠ Nádražní (200 tis. Kč) - oprava sociálního zázemí pro personál, 

- MŠ Šmolovy (360 tis. Kč) - oprava terasy. 

 

677/15 Změna ceníku vstupu do bazénu a sauny - Technické služby Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje změnu ceníku vstupu do bazénu a sauny Technických služeb Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 29304.

 

678/15 Pronájem části pozemku č. 1048/9 (díl č. 14) v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie "Na Nebi"

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/9 (díl č. 14) o výměře 336 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Liboru F., trvale bytem Český Dub za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.8.2015 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 2.016 Kč/rok.

 

679/15 Pronájem části pozemku č. 1048/9 (díl č. 21) v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie "Na Nebi"

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 1048/9 (díl č. 21) o výměře 288 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Dagmar P., trvale bytem Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2015 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 6 Kč/m2/rok, tj. 1.728 Kč/rok.

 

680/15 Pronájem části pozemku č. 887/4 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 887/4 o výměře 75 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu Marii S., trvale bytem Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 300 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku v období od 1.9.2013 do 31.8.2015.

 

681/15 Pronájem části pozemku č. 887/4 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 887/4 o výměře 62 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu Michalu M., trvale bytem, Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 248 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku v období od 1.9.2013 do 31.8.2015

 

682/15 Pronájem části pozemku č. 887/4 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 887/4 o výměře 73 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu Petru S., trvale bytem Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 292 Kč/rok. Zároveň bude nájemcem uhrazeno nájemné za bezesmluvní užívání části předmětného pozemku v období od 1.9.2013 do 31.8.2015

 

683/15 Souhlas s umístěním lešení na částech pozemků č. 1003/120, 1003/128 a 1003/119 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Výšině

Rada města souhlasí s umístěním lešení na části pozemku č. 1003/120 o výměře 7 m2, části pozemku č. 1003/128 o výměře 6 m2 a části pozemku č. 1003/119 o výměře 7 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod společností MONTEF s.r.o., IČ: 28291174, se sídlem Židovská 1103/1, Jihlava v termínu od 10.8.2015 do 9.9.2015.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r. 

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta