Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 5.9.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Petr Honsa, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

864/14 Zapůjčení mobilního pódia

Rada města ukládá Technickým službám bezplatně zapůjčit tribunu Měšťanskému pivovaru Havlíčkův Brod a.s. na neziskovou akci 27.9.2014 v areálu pivovaru - Svatováclavské trhy 2014 dle podkladové přílohy č. 26487.

 

865/14 Rekonstrukce Smetanova náměstí - přeložka plynovodu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit přeložku stávajícího plynovodního potrubí při stavbě „Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě“ a zakázku malého rozsahu na přeložku zadat společnosti GASECO s.r.o., IČO 27677605 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 26449.

 

866/14 Rekonstrukce Smetanova náměstí - přeložka plynovodu

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567 zastoupeného na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO 27935311 dle podkladové přílohy č. 26450.

 

867/14 Rekonstrukce ulice Na Ostrově - zadání zakázky

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace ul. Na Ostrově, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 26477.

 

868/14 Rekonstrukce ulice Na Ostrově - zadání zakázky

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat zájemce Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171, SKANSKA a.s., IČO 2627130, Lubomír Dvořák, IČO 10466452, M-Silnice a.s., IČ 42196868, a Lubomír Toman, IČ 10464051 v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. k podání nabídky a k prokázání kvalifikace u veřejné zakázky na dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Na Ostrově, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladových příloh č. 26472, 26473, 26474 a 26475.

 

869/14 Rekonstrukce ulice Na Ostrově - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení na dodávku stavebních prácí „Rekonstrukce komunikace ul. Na Ostrově, Havlíčkův Brod“ Ing. Josefa Beneše, Ing. Pavla Slámu a Ing. Hanu Holendovou a náhradníky Tomáše Beránka, Ing. Milenu Kuncířovou a Bc. Markétu Firychovou.

 

870/14 Rekonstrukce ulice Na Ostrově - zadání zakázky

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení na dodávku stavebních prací „Rekonstrukce komunikace ul. Na Ostrově, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Jiřího Kopice, Martina Stehna a Ing. Josefa Jukla a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Josefa Beneše a Ing. Pavla Slámu.

 

871/14 Komunikace kanalizace Termesivy - dohoda o provedení stavby

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o právu provést stavbu "Rekonstrukce komunikace a prodloužení splaškové kanalizace Termesivy" dle podkladové přílohy č. 26482 s Jiřím L., Jičín a  Helenou S., Praha.

 

872/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 13 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 26485. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

873/14 Hřiště u ZŠ V Sadech - odstoupení od smlouvy

Rada města ukládá odboru rozvoje města odstoupit od smlouvy na realizaci stavby "Hřiště u ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod" uzavřené se společností SCANBIS GROUP s.r.o., IČO 24834556.

 

874/14 Hřiště u ZŠ V Sadech - odstoupení od smlouvy

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvy o dílo s firmou Stavokomp service s.r.o., IČO 25274368, jejímž předmětem je realizace zakázky malého rozsahu „Hřiště u ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod“.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta