Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 5. 11. 2010Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc.

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

897/10 Cyklostezka Bělohradská

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo č.1 dle podkladové přílohy č. 15008 na stavbu „Cyklostezka Bělohradská – I.etapa, Havlíčkův Brod“ se zhotovitelem stavby Lubomír Dvořák, IČ 10466452.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta