Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 31.7.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

765/14 Hřiště Vysočany, Havlíčkův Brod - II.etapa

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo se sdružením Společnost Vysočany, které je sdružením firem Lubomír Dvořák, IČO 10466452 a DŘEVOARTIKL spol. s r.o., IČO 26306921 na realizaci stavby „Hřiště Vysočany, Havlíčkův Brod – II. etapa“ v rozsahu dle podkladové přílohy č.26088 a ukládá odboru rozvoje města předložit radě města návrh rozpočtových opatření kapitoly Územní plánování a rozvoj měst ve věci realizace této stavby.

 

766/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 11 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 26094. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

767/14 Stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavcem 2), písmenem b), zákona o obcích platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod Mgr. Štěpánky Sýkorové dle podkladové přílohy č. 26090.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta