Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 31.10.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl

 

1079/14 Oprava střechy budovy čp. 11 Poděbaby, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí na základě výsledku zadání zakázky malého rozsahu s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem NEST.HB spol. s r.o., IČO 25929011 na realizaci zakázky „Oprava střechy budovy čp. 11 Poděbaby, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města na nejbližším jednání rady města předložit návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

 

1080/14 Cyklostezka Havlíčkův Brod - Šmolovy, smlouva o poskytnutí finančních prostředků

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy č.445/2014 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 dle podkladové přílohy č. 26892 se Státním fondem dopravní infrastruktury, IČO 70856508 ve věci poskytnutí příspěvku na akci „Cyklostezka Havlíčkův Brod – Šmolovy“.

 

1081/14 Žádost o přistavení kontejneru

Rada města schvaluje bezplatné přistavení kontejneru na odpad ve dnech 6. – 9.11.2014 k Charitnímu domovu pro matky s dětmi, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 26891.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta