Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 30.8.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš

 

781/13 Pronájem části pozemku ppč. 605 v k.ú. Perknov

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 605 o výměře 770 m2, v katastrálním území Perknov Pavlu J., Havlíčkův Brod za účelem zemědělské výroby. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.10.2013 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet vždy od 1.10. příslušného roku. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

 

782/13 Rozšíření předmětu nájmu nájemní smlouvy č.87/001/2004

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č.87/001/2004 uzavřené s Krajskou knihovnou Vysočiny, IČO: 70950164, se sídlem Havlíčkovo náměstí č.p.87, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 23031.

 

783/13 Výpůjčka hřiště pro skateboarding

Rada města schvaluje výpůjčku hřiště pro skateboarding v ulici Na Losích v Havlíčkově Brodě včetně zařízení Petru H., Havlíčkův Brod, za účelem uspořádání skateboardového závodu dne 7. září 2013 v čase od 8:00 do 21:30 hodin.

 

784/13 Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě 2013

Rada města schvaluje konání Vánočních trhů na Havlíčkově náměstí ve dnech od 9.12.2013 do 22.12.2013 a ukládá ekonomickému odboru vyhlásit výběrové řízení na jejich zajištění dle podkladové přílohy č. 23013.

 

785/13 Vánoční trhy v Havlíčkově Brodě 2013

Rada města ukládá k zajištění Vánočních trhů 2013 Technickým službám Havlíčkův Brod:

- nejpozději 8.12.2013 nainstalovat na Havlíčkově náměstí 25 ks městských stánků, 23.12.2013 stánky demontovat, podle potřeby ošetřit a uložit 

- zajistit připojení prodejních míst na zdroje elektrické energie dle aktuálního požadavku vybraného nájemce a organizátora trhů

 

786/13 Delegace vyhrazených pravomocí určeným odborům a příspěvkovým organizacím

Rada města ruší své usnesení č. 645/09 a nahrazuje jej následujícím zněním:

Rada města svěřuje dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích odboru Městského úřadu určenému organizačním řádem kompetenci k administraci a podepisování nájemních smluv na pronájem bytů, nájemních smluv a smluv o výpůjčce k nebytovým prostorům a pozemkům podle rozhodnutí rady města.

 

787/13 Delegace vyhrazených pravomocí určeným odborům a příspěvkovým organizacím

Rada města svěřuje dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích odboru Městského úřadu určeném organizačním řádem pravomoc rozhodovat o ukončování nájemních vztahů na pronájem bytů a pronájem pozemků v případech, kdy jsou zcela splněny smluvní podmínky a vzájemně vypořádány veškeré závazky a pohledávky z uvedeného nájemního vztahu.

 

788/13 Delegace vyhrazených pravomocí určeným odborům a příspěvkovým organizacím

Rada města ruší své usnesení č. 310/11.

 

789/13 Aktualizace č. 4 OS 55-01 Organizačního řádu MěÚ města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje změnu č. 4 vnitřního předpisu OS 55 -01 Organizační řád Městského úřadu města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 22949.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta