Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 30. 9. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, MUDr. Marcela Málková

 

 

854/09 Nárok na náhradu škody

Rada města ukládá starostce města uplatnit nárok na náhradu škody způsobené městu Havlíčkův Brod v souvislosti se zadáním veřejné zakázky "Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy".

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka