Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 30. 6. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Jarmila Menšíková, Jan Zimmermann, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš

 

589/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města využít Koncepci rozvoje cyklotras v Havlíčkově Brodě jako podklad pro nový územní plán města a při přípravě vlastních investičních akcí města.

 

590/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města využít studii Zeleného okruhu jako podklad pro nový územní plán města. Rada města zároveň ukládá odboru rozvoje města prověřit rozpory navrženého Zeleného okruhu se stávajícím územním plánem a případné konflikty předložit k posouzení zastupitelstvu města.

 

591/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyžádat si neprodleně od Ředitelství silnic a dálnic ČR písemný harmonogram postupu přípravy a realizace stavby jihovýchodní části obchvatu.

 

592/09 Rozpracování usnesení zastupitelstva města

Zrušení organizační složky Městská bytová správa

Rada města na základě usnesení zastupitelstva města č. 387/09 ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit od 1.7.2009 činnost správy městských bytů prostřednictvím odboru správy majetku.

 

593/09 Žádost - přijmutí výhry do majetku - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje přijmutí výhry - digitální fotoaparát Nikon Coolpix v hodnotě 2.790 Kč a Guinessovu knihu světových rekordů 2009 v hodnotě 743 Kč do majetku příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 k datu 1.7.2009.

 

594/09 Projekt Za krásami a historií Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Za krásami a historií Havlíčkova Brodu, reg. č. CZ.1.11/2.2.00/02.00554.

 

595/09 Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - opravy 2009

Rada města schvaluje uzavřít smlouvy o dílo na provedení oprav v Základní škole a Mateřské škole Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 s firmou Ing. Pavel Kafka, STAVITELSTVÍ  KAFKA, SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 72007915.

 

596/09 Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2009/2010; výše neinvestičních nákladů na dítě v MŠ za rok 2008

Rada města schvaluje, aby pro stanovení  podílu neinvestičních nákladů na dítě s trvalým pobytem mimo město Havlíčkův Brod, které  ve školním roce 2008/2009 docházelo do mateřských škol zřizovaných Městem Havlíčkův Brod , byla kalkulace čistých neinvestičních nákladů snížena o částku 2.885.985,-Kč, která byla vynaložena na opravy v MŠ Příčná.

 

597/09 Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2009/2010

Rada města bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2009/2010.

598/09 Žádost o povolení k použití znaku města Okresním mysliveckým spolkem Jihlava

Rada města souhlasí s použitím znaku města Havlíčkův Brod Okresním mysliveckým spolkem Jihlava v bulletinu vydaném v rámci akce "Všestranné zkoušky ohařů o Pohár hejtmana kraje Vysočina" pořádané ve dnech 19.-20.9.2009.

 

599/09 Smlouva o poskytnutí dotace na pasporty místních komunikací

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o poskytnutí dotace na pasport místních komunikací ve výši Kč 55.000,- z rozpočtu kraje Vysočina.

 

600/09 Pronájem části ppč. 684/4 (díl 19) v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 684/4 o výměře 60 m2 (díl 19) v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Ladislavu B. a MUDr. Zdeňce B., Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 240 Kč/rok.

 

601/09 Revokace - Snížení nájemného nájemní smlouvy č. 87/001/2004

Rada města ruší své usnesení č. 574/09 ze dne 8.6.2009 a nahrazuje jej usnesením následujícím:

Rada města schvaluje uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 87/001/2004, s Krajskou knihovnou Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod, IČ: 70950164, jehož předmětem bude snížení ceny  nájemného z 1.416 Kč/m2/rok  na částku 463 Kč/m2/rok s účinností od 1.7.2009.

 

602/09 Žádost o uzavření nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, se zpětnou účinnosti od 1.6.2009 na nájem bytu č. 2 v domě čp. 3220 Na Výšině, Havlíčkův Brod s Janem a Jarmilou V. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu služeb.

 

603/09 Smlouva o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí

Rada města schvaluje uzavření "Smlouvy o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd". Dotace bude poskytnuta městu Havlíčkův Brod ve výši 37.776,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina.

 

604/09 Havlíčkův Brod, přístavba Úřadu práce, přeložka komunikačního zařízení - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 345, 362/1 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

 

605/09 Havlíčkův Brod, oprava mostu

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o provedení stavby "I/38 Havlíčkův Brod - oprava mostu ev. č. 38 - 063" s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 ve znění přiložené smlouvy.

 

 

606/09 Výpůjčka pozemku ppč. 540/1 v katastrálním území Poděbaby

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku ppč. 540/1 v katastrálním území Poděbaby a přilehlého sociálního zařízení, Josefu V., Havlíčkův Brod, za účelem konání akce "Ukončení fotbalové soutěže mládeže FC Slovan Havlíčkův Brod, se zpětnou účinností dne 27.6.2009 v čase od 10:00 do 22:00 hodin.

 

607/09 Výpůjčka čási ppč. 780/7 v k.ú. Šmolovy - předzahrádka před sportovním zařízení v obci Šmolovy

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku ppč. 780/7 v k.ú. Šmolovy, o výměře 40 m2, Zdeňce C., Havlíčkův Brod, IČ: 63569477, za účelem zřízení předzahrádky s účinností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

608/09 Havlíčkův Brod, areál TSM, kabelové vedení nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 1052/2, 1052/8, 1055/23, 1055/4 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.  

 

609/09 Havlíčkův Brod, Autosalon - telefonní přípojka - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene  spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr parc. č. 2328/2 v k. ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady.

 

610/09 Revokace usnesení č.  509/09

Rada města ruší usnesení č.  509/09 z 1.6. 2009 a nahrazuje jej usnesením tohoto znění:

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Veronikou B., Havlíčkův Brod a manžely Alešem a Olgou H., Praha 5. S manžely H. bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 

1. 9. 2009. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

611/09 Letiště - umístění informační tabule na ppč. 912/4 v k.ú. Šmolovy

Rada města ukládá hospodářskému odboru udělit souhlas s umístěním informační tabule (jedná se o bezpečnostní informace pro všechny osoby pohybující se v prostoru letiště) na pozemek pozemková parcela číslo 912/4 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

612/09 Výpůjčka části stpč. -66 v k.ú. Mírovka - předzahrádka před objektem čp. 99 v obci Mírovka

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku stpč. -66 v k.ú. Mírovka, o výměře 72 m2, Martině D., Havlíčkův Brod, IČ: 72801964, za účelem zřízení předzahrádky s účinností od 1.7.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 týden.

 

613/09 Trh řemesel 17. listopadu 2009

Rada města ukládá odboru životního prostředí splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 17.11.2009 dle přílohy.

 

614/09 Trh řemesel 17. listopadu 2009

Rada města ukládá odboru správy a informatiky splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 17.11.2009 dle přílohy.

 

615/09 Trh řemesel 17. listopadu 2009

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 17.11.2009 dle přílohy.

 

616/09 Trh řemesel 17. listopadu 2009

Rada města ukládá Městské policii splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 17.11.2009 dle přílohy.

 

617/09 Trh řemesel 17. listopadu 2009

Rada města ukládá ekonomickému odboru splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 17.11.2009 dle přílohy.

 

618/09 Trh řemesel 17. listopadu 2009

Rada města ukládá odboru vnějších vztahů splnění úkolů k zajištění trhu řemesel 17.11.2009 dle přílohy (v případě neexistence tohoto odboru v termínech plnění jeho jednotlivých úkolů přecházejí tyto úkoly automaticky na odbor správy a informatiky) .

 

619/09 Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít s Lubomírem Dvořákem IČ 10466452 smlouvu o dílo na realizaci stavby Plynofikace Mírovka, Herlify, Baštínov dle předloženého harmonogramu postupu prací.

 

620/09 Stezky pro pěší a cyklisty

Rada města revokuje své usnesení č. 808/08 a ukládá odboru rozvoje města připravovat projektové dokumentace a žádosti do Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory 1.4 - Rozvoj Infrastruktury pro nemotorovou dopravu, a to:   

•        stezka pro pěší a cyklisty "Sázavská", úsek Katastrální úřad – Humpolecká

•        stezka pro pěší a cyklisty "Sázavská", úsek Plovárenská – Hypernova

•        stezka pro pěší a cyklisty "Sázavská", úsek most u Rica – kostel Sv. Kateřiny

 

621/09 Lávka přes Sázavu u Sv. Jána

Rada města po posouzení zpracované studie přemostění řeky Sázavy u Sv. Jána ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na tuto stavbu dle varianty 2 – betonová lávka.

 

622/09 Dohoda o provedení stavby - rekonstrukce ulice Veselého

Rada města souhlasí s uzavřením předložené dohody o provedení přeložky elektrického pilířku v rámci stavby Rekonstrukce ulice Veselého s Ing. Jaroslavou K., Havlíčkův Brod.

 

623/09 Dohoda o provedení stavby - rekonstrukce ulice Veselého

Rada města souhlasí s uzavřením předložené dohody o provedení přeložky elektrického pilířku v rámci stavby Rekonstrukce ulice Veselého s Jindřichem M., Havlíčkův Brod.

 

624/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se společností VČP Net s.r.o., IČ 27495949 v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové.

 

625/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ním souvisejících – číslo smlouvy č. OSS/P/PCE/140/2009 s VČP Net s.r.o., IČ 27495949 v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové.

 

626/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení č. 12-DO-000663 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové.

 

627/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o provedení stavby za účelem položení kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku parc.č.488/6 katastrální území Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví Zbyňka Š., Havlíčkův Brod a to v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové.

 

628/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o provedení stavby za účelem položení kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku parc.č.488/6 katastrální území Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví Zbyňka Š., Havlíčkův Brod a to v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové.

 

629/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o provedení stavby za účelem položení kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku parc.č.492/2 a 492/3 katastrální území Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví společnosti B:Tech a.s., IČ 25937014 a to v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové.

 

630/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o provedení stavby za účelem vybudování výhybny komunikace v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové na pozemku parc.č. 486/11 katastrální území Havlíčkův Brod majitelů Ing. Pavla K., Havlíčkův Brod a Lenky F., Havlíčkova Borová.

 

631/09 Rekonstrukce komunikace ulice U Borové

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Dohody o provedení stavby splaškové kanalizace na pozemku parc.č.369/2 katastrální území Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví společnosti Elektro-instalace CZ s.r.o., IČ 25965671 a to v rámci stavby Rekonstrukce komunikace ulice U Borové.

 

632/09 Vyhodnocení zakázky Revitalizace středu města Havlíčkův Brod

Rada města stanovuje následující pořadí u veřejné zakázky na dodavatele stavby Revitalizace středu města Havlíčkův Brod, číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00759: první Sdružení "Revitalizace středu města Havlíčkův Brod" vedoucí účastník sdružení Skanska DS a.s. ,IČ 26271303, účastník sdružení Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, druhý ŽSD a.s., IČ 64511359, třetí STRABAG a.s., IČ 60838744 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

633/09 Vyhodnocení zakázky Revitalizace středu města Havlíčkův Brod

Rada města vylučuje uchazeče COLAS CZ a.s., IČ 26177005 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby Revitalizace středu města Havlíčkův Brod, číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00759.

 

634/09 Zadání výběru zhotovitele - parkoviště u SPŠS

Rada města vypisuje v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. formou zjednodušeného podlimitního řízení výběrové řízení na dodavatele stavby „Parkoviště u SPŠS v Havlíčkově Brodě“ a ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky uchazeče: Skanska DS a.s., IČ 26271303, Stavak s.r.o., IČ 15058786, Lubomír Dvořák, IČ 10466452, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171 a M-Silnice a.s., IČ 42196868.

 

635/09 Zadání výběru zhotovitele - parkoviště u SPŠS

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky „Parkoviště u SPŠS v Havlíčkově Brodě“. Ing. Karla Báťu, Libora Honzárka, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Josefa Jukla, Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Jiřího Kopice, Ing. Janu Fischerovou CSc., Ing. Čeňka Jůzla, Martina Stehna, Milana Semeráda.

 

636/09 Udělení plné moci

Rada města zplnomocňuje vedoucího odboru rozvoje města Ing. Josefa Beneše v souladu s § 31 občanského zákoníku k jednání se Státním fondem životního prostředí u žádostí o dotaci z operačního programu životní prostředí – oblast podpory 3.2.1: „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod“, „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“, „Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Zahradnického I., MŠ Na Svahu, MŠ Nádražní a ŠJ Prokop Holý, Havlíčkův Brod“.

 

637/09 Dodatek ke smlouvě o dotaci - Revitalizace středu města Havlíčkův Brod, reg.č. CZ.1.11/3.2.00/02.00759

Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Revitalizace středu města Havlíčkův Brod, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/02.00759.

 

638/09 Dodatek ke smlouvě o dotaci - Tělocvična u základní školy v Sadech, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/01.00348

Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Tělocvična u Základní školy V Sadech, číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/01.0348.

 

639/09 Dodatek ke smlouvě o dotaci - Areál veřejných sportovišť Plovárenská, Havlíčkův Brod, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/01.00397

Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Areál veřejných sportovišť Plovárenská, Havlíčkův Brod, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/01.00397.

 

640/09 Dodatek ke smlouvě o dotaci - Dětské hřiště Kalinovo nábřeží, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/01.00360

Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Dětské hřiště Kalinovo nábřeží, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/01.00360.

 

641/09 Dodatek ke smlouvě o dotaci - Dětské hřiště Jihlavská, reg.č.CZ.1.11/3.2.00/01.00336

Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Dětské hřiště Jihlavská, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/01.00336.

 

642/09 Dodatek ke smlouvě  o dotaci - „Novostavba zázemí pro konání kulturních akcí a požární zbrojnice v místní části Suchá CZ.1.11/3.2.00/01.00398

Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Novostavba zázemí pro konání kulturních akcí a požární zbrojnice v místní části Suchá, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/01.00398.

 

643/09 Rozdělení pravomocí v městském úřadu od 1.7.2009

Rada města s účinností od 1. 7. 2009 v Městském úřadu Havlíčkův Brod:

a) ruší odbor školství, kultury a cestovního ruchu; hospodářský odbor a právní oddělení; 

b) zřizuje odbor vnějších a vnitřních vztahů; odbor správy majetku.

 

644/09 Rozdělení pravomocí v městském úřadu od 1.7.2009

Rada města schvaluje vnitřní předpis, QS 55-01 Organizační řád Městského úřadu města Havlíčkův Brod, a to s účinností k 1. 7. 2009, jehož součástí je i rozdělení pravomocí v městském úřadu.

Zároveň ruší Organizační řád Městského úřadu v Havlíčkově Brodě schválený radou města usnesením č. 567/01 a novelizovaný usneseními rady města č. 331/04, č. 422/06 a č. 749/06.

 

645/09 Rozdělení pravomocí v městském úřadu od 1.7.2009

Rada města svěřuje na základě § 102, odst.2), písm. m) zákona o obcích pravomoc k uzavírání smluv na pronájem městských bytů na základě rozhodnutí rady města odboru správy majetku.

 

646/09 Jmenování vedoucího odboru správy majetku.

Rada města jmenuje s účinností od 1.7.2009 v souladu s § 102, odst. 2), písm. g) zákona o obcích a na základě výběrového řízení podle zákona 312/2002 Sb. Jana Zimmermanna vedoucím odboru správy majetku.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka