Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 3. 8. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

700/09 Dohoda o financování změny č. 30 územního plánu

Rada města ukládá odboru rozvoje města při pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod č. 30, která je vyvolána výhradní potřebou navrhovatele, podmínit pořízení této změny úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady a s navrhovatelem uzavřít dohodu o financování změny územního plánu ve znění přílohy č. 11746 tohoto podkladu.

 

701/09 Mandátní smlouva - Cihlářský potok

Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností Jacobs Consultancy s.r.o., IČ 64939511 na výkon technického dozoru stavebníka u akce „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“ ve znění přílohy č. 11801 tohoto podkladu.

 

702/09 Dohoda o provedení stavby - Šubrtova ulice

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení stavby s vlastníkem pozemku (vlastník pozemku parc.č. 745/11 v k.ú. HB) - jedná se o pozemek zasažený stavbou chodníku, v rámci stavby Rekonstrukce ulice Šubrtova.

 

703/09 žádost o provedení kanalizační vpustě

Rada města se seznámila se žádostí Bc. Aleše K. a ukládá odboru rozvoje města zřídit novou kanalizační vpust v ulici Ivana Olbrachta.

 

704/09 Zadání veřejné zakázky - hřiště u ZŠ Wolkerova

Rada města vypisuje v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. formou zjednodušeného podlimitního řízení výběrové řízení na dodavatele stavby „Sportoviště u Základní školy Wolkerova, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky uchazeče: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Průmyslová 941 Havlíčkův Brod, J.I.H.- Ing. Jiří Huptych, Na Vrších 1490/7, 110 00 Praha 10, JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, Tennis Zlín a.s., Šternberská 300, 763 02 Zlín, Swietelsky stavební s.r.o., závod sportovní povrchy, U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec.

 

705/09 Zadání veřejné zakázky - hřiště u ZŠ Wolkerova

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky „Sportoviště u Základní školy Wolkerova, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Josefa Jukla, Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Ing. Janu Fischerovou CSc., Jiřího Kopice, Ing. Tomáše Hermanna, Jana Zimmermanna a Ing. Miroslava Sommera.

 

706/09 Poškozování oplocení

Rada města se seznámila s dopisem Českého zahrádkářského svazu, základní organizace 501002 a ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést opětovnou opravu komunikace, která je vedena na pozemku parc.č. 22763/5 katastrální území Havlíčkův Brod. Požadavek na opravu oplocení, znečištěné omítky apod. město Havlíčkův Brod nemůže řešit, neboť toto nezpůsobilo.

 

707/09 Cyklostezky - rozšíření projektu

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se společností CityPlan s.r.o., IČ 47307218 dodatek ke smlouvě o dílo, který bude řešit zpracování dokumentace pro územní řízení na stavby cyklostezky u Šlapánky a cyklostezka Bělohradská II.

 

708/09 Kanalizace Svatý Kříž

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést v rámci rekonstrukce komunikace v místní části Svatý Kříž prodloužení kanalizačního řadu a tyto práce zadat společnosti Stavak s.r.o., IČ 15058756 v souladu s předloženou nabídkou. Termín dokončení opravy komunikace bude z tohoto důvodu posunut do 15.9.2009.

 

709/09 Studie Smetanova náměstí

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít s architektem Alešem Burianem, IČ 121196584 předloženou smlouvu o dílo na zpracování architektonicko-urbanistické studie přestavby Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě.

 

710/09 Oprava místní komunikace Zbožice - posunutí termínu dokončení

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby Oprava místních komunikací a veřejné osvětlení v místní části Zbožice Lubomírem Dvořákem, IČ 10466452 dodatek smlouvy o dílo, který bude řešit prodloužení termínu dokončení této stavby do 15.10.2009.

 

711/09 Pronájem pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod v lokalitě Žižkov II

Rada města schvaluje pronájem následujících pozemků ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, Společenství Žižkov II 1235 a 1236 Havlíčkův Brod se sídlem Žižkov II čp. 1235, pro stavbu bezbariérových přístupů do bytových domů čp. 1235 a 1236:

část parc.č. 1777/26  o výměře    4 m2  ostatní plocha-zeleň

část parc.č. 1777/33  o výměře    2 m2  ostatní plocha-zeleň

část parc.č. 1777/64  o výměře  12 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

Nájemní vztah se sjednává s platností od 1.9.2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné činí 4 Kč/m2, tj. celkem 72 Kč - smlouva se uzavře na minimální stanovenou částku 100 Kč.

 

712/09 Výpůjčka parku Budoucnost - Běh naděje

Rada města schvaluje výpůjčku cest v areálu parku Budoucnost dle situačního zákresu Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě za účelem konání charitativní akce "Běh naděje" dne 11. září 2009 v čase od 10:00 do 13:00 hodin. Po stránce organizačního zabezpečení, bezpečnosti a uvedení plochy do původního stavu je zodpovědná pořadatelská organizace. Pořádající organizace je zároveň zodpovědná za dodržení odpovídajících zákonů, vyhlášek a norem v oblasti veřejné zeleně a ochrany přírody.

 

713/09 Zrušení usnesení rady města č. 570/09

Rada města ruší své usnesení č. 570/09 ze dne 8.6.2009 z důvodu odstoupení žadatelů od nájemní smlouvy.

 

714/09 Pronájem části ppč. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádka - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 687/09 ze dne 13.7.2009 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2792/5 o výměře 210 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželů Zdeňku a Marii K., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.7.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 840 Kč/rok.

 

715/09 Smlouva o výpůjčce nemovitostí č. 32/2009 - lokalita "U Nuselské školy"

Rada města schvaluje uzavření smlouvy č.32/2009 o výpůjčce nemovitostí ve vlastnictví půjčitele České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, s městem Havlíčkův Brod. Jedná se o následující pozemky vedené v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:

parcela         výměra m2            druh pozemku

1028/12                 615                ostatní plocha-jiná plocha

1028/63                   36                ostatní plocha-zeleň

1028/64                 925                ostatní plocha-ostatní komunikace

1028/65                   59                ostatní plocha-zeleň

1028/66                  52                 ostatní plocha-ostatní komunikace

1028/67                201                 ostatní plocha-ostatní komunikace

1028/68                  10                 ostatní plocha-ostatní komunikace

1028/69                136                  ostatní plocha-zeleň

1028/70                  91                  ostatní plocha-ostatní komunikace

1028/71                  32                  ostatní plocha-zeleň

1028/72                  39                  ostatní plocha-zeleň

1028/73                279                  ostatní plocha-ostatní komunikace

1028/74                171                  ostatní plocha-zeleň

1028/75                 65                   ostatní plocha-zeleň

1028/76                187                  ostatní plocha-zeleň

1028/77                924                  ostatní plocha-ostatní komunikace

1028/78                  88                  ostatní plocha-zeleň

1028/79                165                  ostatní plocha-zeleň

1028/80                  74                  ostatní plocha-zeleň

1028/90                520                  ostatní plocha-jiná plocha

1028/91                  54                   ostatní plocha- ostatní komunikace

1028/92                 462                   ostatní plocha-ostatní komunikace

1028/94                   33                   ostatní plocha-ostatní komunikace

1028/95                   42                   ostatní plocha-ostatní komunikace

1028/96                 220                    ostatní plocha- zeleň

1028/97                 134                    ostatní plocha-zeleň

1028/98                   13                    ostatní plocha-ostatní komunikace

1028/99                   40                    ostatní plocha-ostatní komunikace

1028/100               126                    ostatní plocha-ostatní komunikace

1028/102               129                    ostatní plocha-zeleň

1028/103                 66                    ostatní plocha-zeleň

1032/17                   48                   ostatní plocha-jiná plocha

1035/1                  1346                   ostatní plocha- zeleň   

st. 5265                    19                  zastavěná plocha a nádvoří   (stavba LV 10001)

Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu od 1.8.2009 do 31.7.2017

 

716/09 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 2  v domě čp. 310 ul. 5. května, Havlíčkův Brod, Jolaně G.

 

717/09 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 3 Žižkova ul. čp. 812, Havlíčkův Brod, Miroslavu P.

 

718/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině

Rada města schvaluje pronájem bytu č.  81 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, Marii K., Havlíčkův Brod za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. Bude s ní uzavřena nájemní smlouvy typu B1, počínaje dnem 1.9. 2009.

 

719/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 19 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Jaroslavu a Marii P., Havlíčkův Brod za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu B2, počínaje dnem 1.9. 2009.

 

720/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 64 v domě čp. 3241 Na Výšině, Havlíčkův Brod, Miladě Š., Havlíčkův Brod za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.9. 2009.

 

721/09 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 24 v domě čp. 3241 Na Výšině, Havlíčkův Brod,  Zdence H., Havlíčkův Brod za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.9. 2009.

 

722/09 Havlíčkův Brod, k.ú. Perknov, přípojka NTL plynovodu - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení ve prospěch VČP Net, s.r.o. v souladu s ustanovením  zákona č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 616/2 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parc. č. 616 v katastrálním území Perknov ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH. Věcné břemeno uhradí a geometrický plán nechá vyhotovit na vlastní náklady investor, tj. Jiří K., Havlíčkův Brod. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

723/09 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č.  677/09.

 

724/09 Žádost o byt

Rada města projednala žádost o byt Oldřicha G. a neschvaluje zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

725/09 Pronájem pozemku stpč. 5202 v k.ú. Havlíčkův  Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku stavební parcela číslo 5202 o výměře 16 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Kateřině Chalupové, IČ: 75837307, Havlíčkův Brod, za účelem provozování stánku s maloobchodním prodejem. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou s účinností od 1.9.2009 do 31.12.2011. Cena za pronájem činí 1.100 Kč/m2/rok, tj. 17.600 Kč/rok.

 

726/09 Pronájem části ppč. 792/2 v k.ú. Havlíčkův  Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 792/2 o výměře 500 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČ: 60932171, se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, za účelem dočasné skládky materiálu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 26.5.2009 do 31.8.2009. Cena za pronájem činí 28 Kč/m2/rok.

 

727/09 Nájemní smlouva - pronájem Staré radnice

Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem sálu a salonku Staré radnice, mezi nájemci a Městem Havlíčkův Brod, zastoupeným odborem správy majetku.

 

728/09 Krátkodobý pronájem kulturního domu na Vršovicích v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje nájemní smlouvu ke krátkodobým pronájmům dle přílohy na pronájem kulturního domu Vršovice. Nájemné se stanovuje Kč 50 Kč/hod bez 19% DPH (tj. 59,50 Kč/hod) a bude hrazeno na základě vystavené faktury. Rada města zároveň pověřuje uzavíráním a podepisováním těchto smluv jménem města Havlíčkův Brod odbor správy majetku, úsek správy bytů, Milana Beneše zpětně od 1.7.2009.

729/09 Zvýšení nájemného o inflaci - Autobusový terminál

Rada města schvaluje zvýšení nájemného o míru inflace ve výši 2,8% na rok 2009  dle podnájemní smlouvy č. HO 247/2007/ŠIM uzavřenou s Technickými službami Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041.

 

730/09 Výměna oken a balkónových sestav  v  domě s pečovatelskou službou čp. 3241 Na Výšině v Havlíčkově Brodě

Rada města projednala výsledek jednání a doporučení hodnotící komise podle vnitřní směrnice odst.II,písm.c) k postupu zadávání zakázek města Havlíčkova Brodu malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. na zhotovitele zakázky"Výměna oken a balkónových sestav v domě s pečovatelskou službou čp. 3241 Na Výšině v Havlíčkově Brodě" a ukládá odboru správy majetku uzavřít smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem firmou  PKS MONT, a.s.  , Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou.

 

731/09 Karpatský řemeselný trh - Levoča

Rada města schvaluje zahraniční služební cestu delegace města do Levoči na Karpatský řemeslný trh pořádaný v rámci Mezinárodního festivalu Dny Majstra Pavla 2009 ve složení: Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Iva Růžičková a Beno Trávníček  ve dnech 13. - 15. srpna 2009.

 

732/09 Trofeje a medaile na mezinárodní fotbalový turnaj
Rada města schvaluje dar na pořízení pohárů a medailí pro vítěze 54. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje Tománkův memoriál, který se uskuteční ve dnech 7. až 9. 8. 2009, ve výši 3.000 Kč.

 

733/09 Mandátní smlouva na výkon zadavatelské činnosti

Rada města schvaluje text mandátní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti na výběr dodavatele el. energie s firmou eCentre a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7,  IČ:27149862 dle varianty č. 1 přílohy č. 11814.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka