Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 29.06.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

595/12 Rekonstrukce střechy ZŠ V Sadech

Rada města ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Rekonstrukce střechy ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560“.

 

596/12 Rekonstrukce střechy ZŠ V Sadech

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23, odst. 4, písm. b) zákona o veřejných zakázkách společnosti ŽSD, a.s., Brněnská 1050, 664 42, Modřice, IČ 64511359 rekonstrukci střechy ZŠ V Sadech.

 

597/12 Návrh opatření k nápravě havarijního stavu mostu HB-4023 přes náhon v ulici U Traplů

Rada města ukládá odboru rozvoje města neprodleně zadat zpracování projektové dokumentace, která bude řešit opravu mostu HB-4023.

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta