Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 28.5.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

519/14 Konkurs na ředitele školské příspěvkové organizace - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění: 

 

1)  jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času: 

-  Ing. Tomáše Hermanna - zástupce zřizovatele (předsedu komise); pro případ jeho nepřítomnosti pak Ing. Ivana Kuželku, 

- Zbyňka Stejskala - zástupce zřizovatele; pro případ jeho nepřítomnosti pak Ing. Čeňka Jůzla, 

- Mgr. Evu Chvátalovou - zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina, 

- Mgr. Dagmar Formánkovou - zástupce České školní inspekce - pracoviště Havlíčkův Brod,  

- Bc. Libora Fišara - zástupce za oblast státní správy, organizace a řízení v oblasti školství (ředitele Domu dětí a Mládeže Pelhřimov),  

- Mgr. Ivu Petrovou - zástupce za  pedagogické pracovníky příslušné právnické osoby (pedagog příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času); pro případ její nepřítomnosti pak Květuši Cempírkovou - zástupce za pedagogické pracovníky příslušné právnické osoby (pedagog příspěvkové organizace AZ CENTRUM  Havlíčkův Brod - Středisko volného času). 

 

2) pověřuje Bc. Janu Královou funkcí tajemníka konkursní komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času; pro případ její nepřítomnosti pak pověřuje Marii Švecovou funkcí tajemníka konkursní komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r. 

místostarostové

 

 

                                                                            Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta