Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 28.06.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Hoznárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Blažena Polyaková, Renáta Borkovcová,DiS., Ing. Josef Beneš

 

585/12 Dodatečný zápis dětí do třídy mateřské školy na školní rok 2012/2013

Rada města schvaluje termín, místo a dobu pro podání žádostí o dodatečné přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro  Mateřskou školu Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, odloučené pracoviště příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, pro školní rok 2012/2013  dle podkladové přílohy č. 19561.

 

586/12 Projekt ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 „DUHA“

Rada města bere na vědomí zapojení příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 jako příjemce a nositele projektu " DUHA" a uděluje souhlas PaedDr. Mileně Honsové k výkonu funkce manažera tohoto projektu.

 

587/12 Platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 PaedDr. Mileně Honsové dle podkladové přílohy č. 19569.

 

588/12 Nedělní koncerty na Havlíčkově náměstí

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů uzavírat s firmami zajišťujícími spolupráci v souvislosti s letními nedělními hudebními produkcemi na Havlíčkově náměstí smluvní vztah dle podkladové přílohy č. 19575.

 

589/12 Rozpočtová opatření OSI č. 2/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2012 kapitoly 19 odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 19566. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

590/12 Výpověď nájemní smlouvy a ukončení smluvního vztahu

Rada města schvaluje podání výpovědi společnosti FUTURUM REGNUM s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkova č.p.280, IČ:28496663  zastoupená jednatelem Jiřím Křepelkou k 30.6.2012. Tento smluvní vztah bude ukončen dnem 30.9.2012. Po skončení nájemního vztahu budou pronajaté nemovitosti vyklizeny a předány pronajímateli ve stavu odpovídajícímu stavu v době vzniku nájmu, s přihlédnutím k běžnému opotřebení a v souladu s dohodnutými stavebními úpravami.

 

591/12 Zadání zakázek malého rozsahu

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zakázku malého rozsahu a na stavební práce „Rekonstrukce vzduchotechniky a stavební úpravy školní jídelny Prokopa Holého, Havlíčkův Brod“ zhotoviteli Ing. Pavel Kafka, IČ 72007915 a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

 

592/12 Rozkoš - plocha veřejného prostranství

Rada města souhlasí s vymezením veřejného prostoru na pozemcích p.č. 672/1, 673/7, 673/8, 674/21 a 2301/1 katastrální území Havlíčkův Brod pro účely veřejného využívání dle §7, odst.2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Tento prostor se vymezuje pro připravovanou výstavbou obytné zóny „Rozkošská“, situovanou v Havlíčkově Brodě, mezi ulicemi Ledečská a Rozkošská. Výstavbu obytné zóny budou zajišťovat na svých pozemcích Město Havlíčkův Brod a Mgr. Milan M. a MUDr. Markéta M.

593/12 Sociální zázemí u Sv. Vojtěcha

Rada města souhlasí s uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Sociální zařízení a zázemí hřbitova Sv. Vojtěcha, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 19586 se zhotovitelem 
Ing. Pavlem Kafkou, IČ 72007915.

 

594/12 Rozpočtové opatření ORM č. 10/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2012 kapitoly Územní plánování a rozvoj města dle podkladové přílohy č. 10598. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta