Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 27.6.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jan Pavlík, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Eva Nigošová, Ing. Pavel Sláma, Ing. Vladimír Kučírek

 

656/14 Žádost o finanční dar

Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru Josefu P., Štoky, ve výši 5.000 Kč na podporu charitativní akce s názvem Hokejisté dětem, která se uskuteční dne 28. června 2014 na fotbalovém stadionu v Tisu.

 

657/14 Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – vícepráce v důsledku vadného projektu

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – sociální zázemí velkého sálu“ firmou AGOS stavební a.s., IČO 46679626 v rozsahu dle podkladových příloh č. 25831 a 25832.

 

658/14 Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemku parc.č. 4288 v k.ú. Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 25834 s Generálním finančním ředitelstvím ve věci realizace akce Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě.

 

659/14 Kruhová křižovatka pro obytnou zónu Rozkoš - smlouva přeložka plynárenského zařízení

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení dle podkladové přílohy č. 25837 s RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567 ve věci ochrany napájecího kabelu stanice katodové ochrany Havlíčkův Brod - Ledečská v souvislosti s realizací stavby Kruhové křižovatky pro obytnou zónu Rozkoš.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta