Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 26.4.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš

 

383/13 Oprava letního koupaliště

Rada města schvaluje na základě výsledku poptávkového řízení přidělení  veřejné zakázky malého rozsahu „ Oprava  obkladů letního koupaliště“  firmě  Samorbed s.r.o., Novákových 970/41, 180 00 Praha 8, IČ: 01391828 dle podkladové přílohy č.22017.

 

384/13 Rekonstrukce Masarykova - dohoda o převodu investorství

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o převodu investorství určeného stavebního objektu v rámci akce I/38 Havlíčkův Brod, ul. Masarykova dle podkladové přílohy č. 22002 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390.

 

385/13 Úpravy přechodů - smlouva o poskytnutí finančních prostředků

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 dle podkladové přílohy č.22003 na akci „Úpravy vybraných přechodů pro chodce, Havlíčkův Brod“.

 

386/13 Úpravy přechodů - smlouva o poskytnutí finančních prostředků

Rada města souhlasí s realizací stavby „Úpravy vybraných přechodů pro chodce, Havlíčkův Brod“ v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo s jejím zhotovitelem AŽD Praha s.r.o., IČ 48029483.

 

387/13 Obytná zóna Rozkoš

Rada města souhlasí s použitím trubek a tvarovek PP-PRAGMA pro dešťovou a splaškovou kanalizaci na stavbě Obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod.

 

388/13 Graffiti v podchodu Masarykova - Pražská, revokace

Rada města ruší své usnesení č. 382/13 a nahrazuje ho usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje užití vybraných ploch podchodu pro pěší pod komunikací Masarykova – Pražská jako plochy pro realizaci reklamních  nástřiků formou graffiti dle podkladové přílohy č. 22034, 22036 a 22037. Minimální úhrada za 1 m2 vybrané plochy (sekce) pro umístění reklamního graffiti činí 200 Kč bez DPH/rok. Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod smluvně ošetřit poskytnutí těchto ploch zájemcům s možností ukončit smluvní vztah po 2 letech nebo i dříve, pokud graffiti ponesou známky poškození a to včetně podmínky uvedení plochy do původního stavu. Pro volnou tvorbu nereklamních graffiti ukládá rada TS HB poskytnout smluvním partnerům součinnost maximálně do výše nákladů na obnovení jednotného nátěru povrchu podchodu.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r. 

Ing. Ivan Kuželka, v. r. 

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r. 

                                                                                starosta