Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 24.5.2021Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková, PaedDr. Veronika Prchalová, Ing. Václav Stejskal, 
Ing. Karel Milichovský, Ing. Markéta Firychová, Ing. Josef Jukl

 

 

286/21 Aktualizace č. I Investičního plánu 2021 a žádost o použití Investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Rada města schvaluje Aktualizaci č. I Investičního plánu 2021 příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a použití Fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové organizace dle podkladové přílohy číslo 63117.

(Podklad jednání č. 248)

 

287/21 Žádost o finanční dar - "KNYK BEZ HRANIC" z.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000Kč spolku "KNYK BEZ HRANIC" z.s., IČO: 22750410, se sídlem Knyk 45, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 253)

 

288/21 Rekonstrukce chodníků - ul. Kokořínská, Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 63137 s dodavatelem stavby „Rekonstrukce chodníků – ul. Kokořínská, Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod“ společností Dvořáková – stavební firma s.r.o., IČO 08776270.

(Podklad jednání č. 249)

 

289/21 Úprava jízdních řádů MHD

Rada města schvaluje dílčí úpravu jízdních řádů MHD Havlíčkův Brod spočívající  v přesunutí zastávky Žižkov II na nové místo před ZŠ a MŠ Žižkov II a zrušení zastávky MHD Trocnovská s platností od 1.6.2021.

(Podklad jednání č. 251)

 

290/21 Audit Brno - dodatek č.4  smlouvy Č.j.:EK/2777/2011/JU - zajištění přezkoumání hospodaření města pro období 2021 a 2022

Rada města schvaluje pro období 2021 a 2022 zabezpečení přezkoumání hospodaření města dle z. 420/2004 Sb. externí auditorskou společností s r.o. AUDIT Brno, IČ 26243709, se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno a ukládá uzavřít s uvedenou společností dodatek č. 4 stávající smlouvy o přezkoumání hospodaření čj. EK/2777/2011/JU-1 za cenu 49.000 Kč/rok bez DPH.

(Podklad jednání č. 252)

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

                                                                                      Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                                    starosta