Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 24.10.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, Mgr. Magdalena Kufrová, Bc. Martin Stehno, Bc. Jana Králová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Vladimír Kučírek, Bc. Markéta Firychová, Ing. Josef Jukl

 

893/16 Správa areálu Na Losích – žádost FC Slovan

Rada města schvaluje na žádost FC Slovan zajištění celoroční správy letního stadionu Na Losích prostřednictvím TSHB  dle podkladové přílohy č. 34278.

 

894/16 Návrh plánu investic a použití investičního fondu na r. 2017

Rada města souhlasí s přípravou a podáním žádosti o dotační podporu na modernizaci třídičky plastů z Operačního programu životního prostředí - výzva č. 41 (systémy separace odpadů) a s následnou realizací.

 

895/16 Sazebník úhrad

Rada města schvaluje aktualizovaný sazebník úhrad dle podkladové přílohy č. 34264 za poskytované sociální služby v hlavní činnosti příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu s platností od 1.11.2016.

 

896/16 Změna závazného ukazatele hospodaření PO SSM HB pro rok 2016

Rada města revokuje odstavec 2b) usnesení č. 56/16 ze dne 18.1.2016 a usnesení č. 664/16 ze dne 12.8.2016 týkající se téhož odstavce a na návrh zřizované PO Sociální služby města Havl. Brodu schvaluje navýšení limitu objemu prostředků na platy hlavní činnost PO na max. 26 838 tis. Kč. V ostatním zůstávají usnesení RM č. 56/16 a 664/16 beze změn a doplnění.

 

897/16 Změna přílohy v nařízení č. 2/2009

Rada města schvaluje změny přílohy č. 1 a č. 2 Nařízení města č. 2/2009, o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 34261 a č. 34262.

 

898/16 Návrh finančních limitů na stavební opravy a technické zhodnocení školských budov - rok 2017

Rada města pro rok 2017 schvaluje dle podkladových příloh číslo 34268 a 34269 limity účelově určených finančních transferů na stavební opravy školských budov a limity výdajů účelově určených na technické zhodnocení školských budov v celkové výši 10 mil. Kč a rozpočtovou rezervu 5 mil. Kč na kofinancování projektů předkládaných do výzvy 47 "Infrastruktura ZŠ – SVL“

 

899/16 Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích

Rada města souhlasí se zněním rozhodnutí o námitkách uchazeče DILLACSTAV s.r.o., IČ 24735787 se sídlem Kubelíkova 1224/42,130 00 Praha 3 dle podkladové přílohy č. 34275 uplatněných ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací „Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“.

 

900/16 Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích

Rada města souhlasí se zněním rozhodnutí o námitkách uchazeče VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČ 27967638 se sídlem Cvokařská 10, 301 00 Plzeň dle podkladové přílohy č. 34276 uplatněných v zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací „Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“.

 

901/16 Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích

Rada města ruší zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitní řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací „Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“ a ukládá odboru rozvoje města seznámit uchazeče s Oznámením o zrušení zadávacího řízení a informace o podaných námitkách dle podkladové přílohy č. 34277.

 

902/16 Zastávkový přístřešek v ulici Trocnovská

Rada města konstatuje, že do doby rozhodnutí o koncepci městské hromadné dopravy nebude instalovat přístřešek u zastávky v Trocnovské ulici.

 

903/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 3504/18, U Kasáren, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod J. J., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 7.11.2016 do 6.5.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 69 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce a kauce, která byla uhrazena před podpisem nájemní smlouvy číslo OSM 167/2012/Kuč k bytu číslo 16, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod. Součástí nájemní smlouvy bude pro případ, že by nájemce nevyklidil byt číslo 16, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod nejpozději do 7.12.2016, ustanovení o právu města odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností bez nutnosti předchozí výzvy ke splnění povinnosti.

 

904/16 Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 1859/3, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod M. P. Horní Bradlo a D. B., Havlíčkův Brod. S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, na dobu určitou, s účinností od 1.12.2016 do 31.5.2017. Měsíční smluvní nájemné je stanoveno ve výši 71 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena peněžitá jistota ve výši pětinásobku měsíčního nájemného. Do peněžité jistoty bude započtena složená kauce ve výši 2.000 Kč, která byla uhrazena při nabídce.

 

905/16 Rozhodnutí v působnosti valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r. o.

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Kulturní dům „Ostrov“, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích volí jednatelem společnosti Ing. Tomáše Hermanna od 1. 11. 2016.

 

906/16 Rozhodnutí v působnosti valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r. o.

Rada města Havlíčkův Brod jako jediný společník obchodní společnosti Kulturní dům „Ostrov“, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích volí členy dozorčí rady společnosti Jana Schwarze, Bc. Ivanu Mojžyškovou a Ing. Vladimíra Friče.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta