Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 24.10.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marta Gerthnerová

 

1077/14 Veřejná zakázka - Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014-2015

Rada města vylučuje uchazeče Okrasné zahrady arboristika, s.r.o., IČO 275 35 363, sídlo Žďárky 69, 549 37 Žďárky / zasílací adresa: Poříčská 597, 549 32 Velké Poříčí z důvodu neobjasnění mimořádně nízké nabídkové ceny ve stanoveném termínu na veřejnou zakázku „Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014-2015“.

 

1078/14 Veřejná zakázka - Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014-2015

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje pořadí u veřejné zakázky „Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014-2015“: první - Petr Zvědělík, IČO 121 59 859, sídlo Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava,  druhý - Zahradnické úpravy s.r.o., IČO 277 07 113, sídlo Jílkova 124, 615 32 Brno a ukládá odboru životního prostředí s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta