Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 23. 2. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Milan Beneš, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Josef Beneš

 

125/09 Prodej  bytových jednotek- 3.vlna privatizace

Rada města schvaluje změnu Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky podle zákona č.72/1994 Sb. v článku Platební podmínky odst.1.2. takto: " Zbývající část kupní ceny ve výši (konkrétně dle ceny za byt),-Kč uhradil nabyvatel před podpisem této smlouvy na účet převodce uvedený v záhlaví této smlouvy."

 

126/09 Žádost Krajské knihovny Vysočiny

Rada města souhlasí s odložením splátek nájemného od Krajské knihovny Vysočina za měsíce 02/09 a 03/09  do 31.3.2009.

 

127/09 Smlouva o dílo noviny - dodatek č.1

Rada města schvaluje uzavřít s firmou Sprintera s.r.o., Čechova 3810, Havlíčkův Brod, IČ: 274 73 066, dodatek č.1 ke stávající smlouvě o dílo.

 

128/09 Vyhodnocení zakázky - Rekonstrukce komunikace Pod Vodárnou

Rada města stanovuje následující pořadí u zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby Rekonstrukce komunikace Pod Vodárnou: první Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ 00090450, druhý Stavokomp service s.r.o., IČ 25274368 a třetí M-Silnice a.s., IČ 42196868 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

129/09 Areál Plovárenská - termín dokončení

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Areál veřejných sportovišť – Plovárenská II, Havlíčkův Brod“ společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, který bude řešit posunutí termínu dokončení SO 01 budova převlékáren této stavby do 30.5.2009 a zároveň ukládá odboru rozvoje města jednat s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o změně datumu ukončení tohoto projektu reg.č. CZ.1.11/3.2.00/01.00397.

 

130/09 Vyhodnocení zakázky - Rozšíření kanalizačního systému Havlíčkův Brod - Termesivy

Rada města vylučuje uchazeče PSJ a.s., IČ 25337220 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Rozšíření kanalizačního systému Havlíčkův Brod – Termesivy“.

 

131/09 Vyhodnocení zakázky - Rozšíření kanalizačního systému Havlíčkův Brod - Termesivy

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje následující pořadí u zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Rozšíření kanalizačního systému Havlíčkův Brod – Termesivy“ : první Stavak s.r.o., IČ 1508786, druhý Lubomír Dvořák, IČ 10466452 a třetí Evos-Hydro s.r.o., IČ 47470984 aukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

132/09 Smlouva o budoucí smlouvě - dešťová kanalizace střed města

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s krajem Vysočina, IČ 70890749, jejíž předmětem je výstavba dešťové kanalizace a zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2259/25 katastrální území Havlíčkův Brod v rámci stavby Revitalizace středu města.

 

133/09 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - VI. Masopustního jarmarku

Rada města dodatečně schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, při příležitosti konání VI. Masopustního jarmarku dne 22. února 2009.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka