Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 21.12.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Josef Beneš

 

1167/12 Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektrické energie pro období od 1.4.2013 do 31.3.2014

Rada města schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 1.4.2013 do 31.3.2014“ dle podkladové přílohy č. 20890.

 

1168/12 Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektrické energie pro období od 1.4.2013 do 31.3.2014

Rada města schvaluje Odůvodnění veřejné zakázky s názvem: „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 1.4.2013 do 31.3.2014“ dle podkladové přílohy č. 20889.

 

1169/12 Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektrické energie pro období od 1.4.2013 do 31.3.2014

Rada města schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky s názvem : „Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 1.4.2013 do 31.3.2014“ dle podkladové přílohy č. 20892.

 

1170/12 Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektrické energie pro období od 1.4.2013 do 31.3.2014

Rada města jmenuje Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Ivana Kuželku, Ing. Miroslava Sommera, Ing. Karla Milichovského a Zbyňka Stejskala členy hodnotící komise veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014“. Jako náhradníky jmenuje Jiřího Kopice, Libora Honzárka, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. jaroslavu Čihákovou a Petra Honsu.

 

1171/12 Rozpočtové opatření OVVV č. 15/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 20866. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1172/12 Rozhodnutí o způsobu a termínech zhodnocování dočasně volných prostředků města H.Brod

Rada města projednala aktuální stav úročení volných finančních prostředků na účtech města a předpokládaný vývoj finančních prostředků města v 1.pol. 2013. Pro krátkodobé operativní řízení likvidity a zajištění zhodnocení dočasně volných rozpočtových prostředků rada města ukládá opakovata sjednat do 31.12.2012 termínovaný vklad 20 mil.Kč s fixní úrokovou sazbou 1,85% s dobou splatnosti 12M u banky Volksbank a.s. IČ 25083325.

 

1173/12 Návrh rozpočtového opatření OSVŠ č. 9/2012

Rada města schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ č. 9/2012 kapitoly č. 35 - projekty, dotace, EU fondy, dle podkladové přílohy č. 20887. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu unesení zastupitelstva města č. 392/09, ze dne 22. 06. 2009.

 

1174/12 Smuteční obřadní síň - zadání veřejné zakázky

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce smuteční obřadní síně, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 20880.

 

1175/12 Smuteční obřadní síň - zadání veřejné zakázky

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky otevřeného  zadávacího řízení na dodávku stavebních prácí „Rekonstrukce smuteční obřadní síně, Havlíčkův Brod“  Ing. Josefa Beneše, Milana Semeráda a Jana Zimmermanna a náhradníky Ing. Pavla Slámu, Tomáše Beránka a Ing. Milenu Kuncířovou.

 

1176/12 Smuteční obřadní síň - zadání veřejné zakázky

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky otevřeného zadávacího řízení na dodávku stavebních prací „Rekonstrukce smuteční obřadní síně, Havlíčkův Brod“ Ing. Čeňka Jůzla, Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Jana Zimmermanna a Ing. Josefa Jukla  a jejich náhradníky Ing. Ivana Kuželku, Ing. Tomáše Hermanna, Jiřího Kopice, Ing. Josefa Beneše a Milana Semeráda.

 

1177/12 Smuteční obřadní síň - zadání veřejné zakázky

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci stavby „Rekonstrukce smuteční obřadní síně, Havlíčkův Brod“ dle podkladových příloh č. 20881, 20882 a 20883 a ukládá odboru rozvoje města provést zadání této zakázky otevřeným řízením dle zákona veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v rozsahu dle podkladové přílohy č.20873.

 

1178/12 Odbahnění rybníku Hastrman - smlouva o dílo

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na Odbahnění rybníku Hastrman, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20875 se zhotovitelem HB GOLF s.r.o., IČ 27513688.

 

1179/12 Rozpočtová opatření ORM č. 19/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 19 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy č. 20886. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1180/12 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – veřejná zakázka na dodávku elektronického katalogu

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí ve veřejné zakázce "Vytvoření a provoz elektronického katalogu sociálních služeb a systému sledování a vyhodnocování poskytovaných sociálních služeb na území města Havlíčkův Brod", č. zakázky v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost 08254, takto: 1. Czech Project, s.r.o., Jihlavská 945, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 259 42 344; 2. Dusil a spol., v.o.s., U Krčského nádraží 25, 140 00 Praha 4, IČ 458 06 730; 3. Kasper Business Solutions s.r.o., Okružní 29a, 638 00 Brno, IČ 269 79 861.

 

1181/12 Splátky dotací pro rok 2013

Rada města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů připravit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro občanské sdružení Bruslařský klub Havlíčkův Brod s rozložením splátek 
dle podkladové přílohy č. 20888, kdy první splátka bude vyplacena do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, nejdříve však do 30 dnů po 1. lednu 2013.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta