Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 21. 8. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing.Václav Stejskal, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Ing. Eva Nigošová

 

734/09 Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny - Trh řemesel 8.5.2009

Rada města projednala a schvaluje smlouvu uzavíranou mezi městem Havlíčkův Brod a Vysočinou, IČ 70 89 07 49 o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, grantového programu "Jednorázové akce 2009" pro Trh řemesel 8.5.2009.

 

735/09 Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně

Rada města souhlasí se zněním zadávací dokumentace zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jako zakázku malého rozsahu 3. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí a ukládá odboru životního prostředí vyzvat uchazeče k podání cenové nabídky a nabídku zveřejnit.

 

736/09 Hřbitov sv. Vojtěcha - revitalizace zeleně

Rada města jmenuje členy hodnotící komise u veřejné zakázky malého rozsahu týkající se revitalizace zeleně na hřbitově sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě: Ing. Čeňka Jůzla, Libora Honzárka, Ing. Martu Gerthnerovou, Ing. Josefa Jukla a Ludmilu Vališovou. Jako náhradníky členů hodnotící komise jmenuje: Ing. Tomáše Hermanna, Bena Trávníčka, Ing. Marii Kudrnovou, Jana Zimmermanna a Ing. Ivana Kuželku.

 

737/09 Parkoviště u SPŠS - vyhodnocení zadávacího řízení

Rada města vylučuje uchazeče Gaslines s.r.o., IČ 26906953 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Parkoviště u SPŠS v Havlíčkově Brodě“.

 

738/09 Parkoviště u SPŠS - vyhodnocení zadávacího řízení

Rada města vylučuje uchazeče TROJSTAV s.r.o., IČ 27752062 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Parkoviště u SPŠS v Havlíčkově Brodě“.

 

739/09 Parkoviště u SPŠS - vyhodnocení zadávacího řízení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje následující pořadí u zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Parkoviště u SPŠS v Havlíčkově Brodě“: první Stavokomp service s.r.o., IČ 25274368, druhý Lubomír Dvořák, IČ 10466452 a třetí Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., IČ 25953818 aukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

740/09 Sportoviště u ZŠ Wolkerova - vyhodnocení zadávacího řízení

Rada města vylučuje uchazeče Ing. Jiří Huptych - J.I.H., IČ 41157834 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Sportoviště u Základní školy Wolkerova, Havlíčkův Brod“.

 

741/09 Sportoviště u ZŠ Wolkerova - vyhodnocení zadávacího řízení

Rada města vylučuje uchazeče JM Demicarr s.r.o.,  IČ 63489163 z důvodu nesplnění požadavku na úplnost nabídky v účasti v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Sportoviště u Základní školy Wolkerova, Havlíčkův Brod“.

 

742/09 Sportoviště u ZŠ Wolkerova - vyhodnocení zadávacího řízení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje následující pořadí u zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Sportoviště u Základní školy Wolkerova, Havlíčkův Brod“ první TENNIS Zlín, a.s.,  IČ 46975764, druhý Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., IČ 60932171 a třetí Skanska DS a.s.,  IČ 26271303 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem jednat o uzavření smlouvy o dílo a návrh smlouvy předložit radě města k odsouhlasení.

 

743/09 Obytná zóna U Rybníčku II - vyhodnocení zadávacího řízení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje následující pořadí u zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby „Obytná zóna U Rybníčku II“ první Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, druhý Stavak s.r.o., IČ 15058756 a třetí Lubomír Dvořák, IČ 10466452 a ukládá odboru rozvoje města s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

 

744/09 Adventní trhy v r. 2009 na Havlíčkově náměstí

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby města Havlíčkův Brod v rámci adventních trhů připravit 18 stánků a tribunu na Havlíčkově náměstí, dále zajistit technické zázemí vč. el. přípojky, výzdoby, pravidelného úklidu (vč. odpadních nádob) a výběru poplatků za stánky, a to 100,- Kč/den při prodeji zboží a 200,- Kč/den při prodeji občerstvení.

 

745/09 Adventní trhy v r. 2009 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje konání adventních trhů od 11. 12. 2009 do 20. 12. 2009 a ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů zajistit pravidelné kulturní vystoupení, vždy od 16.00 h (cca 30 min) – v provedení místních souborů, a to včetně jejich ozvučení.

 

746/09 Adventní trhy v r. 2009 na Havlíčkově náměstí

Rada města ukládá odboru životního prostředí s co největší pestrostí zabezpečit obsazení maximálně 18 stánků po celou dobu trvání adventních trhů prodejci občerstvení a vánočního zboží.

 

747/09 Adventní trhy v r. 2009 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku 2 stánků občanskému sdružení Havlíčkobrodské náměstí - 1 pro prodej řemeslného zboží, 1 pro prodej občerstvení.

 

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka