Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 20.7.2015Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Karel Milichovský, Ing. Josef Jukl

 

650/15 Žádost Potravinové banky Vysočina, z. s. o finanční podporu

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru Potravinové bance Vysočina, z. s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 014 43 658, na částečnou úhradu provozních nákladů v roce 2015 dle podkladové přílohy č. 29190.

 

651/15 Žádost Potravinové banky Vysočina, z. s. o finanční podporu

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 kapitoly 28. - odbor sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy č. 29191.

 

652/15 Územní řízení

Město Havlíčkův Brod se stavebníkem stavby „4 stavební parcely pro rodinné domy a základní dopravní a technická infrastruktura Havlíčkův Brod, U Vítků, lokalita pro výstavbu 4 rodinných domů“ neuzavřelo plánovací smlouvu dle § 88 zákona č. 137/2006 Sb. a tedy budovaná infrastruktura nebude v budoucnu v majetku ani ve správě města Havlíčkův Brod.

 

653/15 Územní řízení

Rada města ruší zadání nadlimitní veřejné zakázky otevřeného řízení na dodavatele „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora“.

 

654/15 Obnova katastrálního operátu - k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města pověřuje v plném rozsahu Drahomíru Mottlovou, Petru Bednářovou a Ivanu Petrlíkovou zastupováním města a jednáním za město Havlíčkův Brod ve věci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v části katastrálního území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

655/15 Umístění druhého biblioboxu na Havlíčkově náměstí

Rada města souhlasí s dočasným umístěním druhého bibliboxu na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě vedle biblioboxu stávajícího, a to do doby dokončení stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – 3. etapa.“

 

656/15 Rekonstrukce staré radnice - židle

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – dodávka židlí“ dle podkladové přílohy č. 29199.

 

657/15 Rekonstrukce staré radnice - židle

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – dodávka židlí“ dle podkladových příloh č. 29200 až 29206 a ukládá odboru rozvoje města provést zadání této zakázky otevřeným řízením dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

 

658/15 Rekonstrukce staré radnice - židle

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a nabídkami veřejné zakázky otevřeného podlimitního řízení na dodávku „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – dodávka židlí“ Ing. Josefa Beneše, Milana Semeráda a Petra Adama náhradníky Ing. Pavla Slámu, Ing. Milenu Kuncířovou a Jaroslava Šlégra.

 

659/15 Rekonstrukce staré radnice - židle

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, veřejné zakázky otevřeného podlimitního řízení na dodávku „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – dodávka židlí“ Ing. Čeňka Jůzla, Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Vladislava Rohlíka a Ing. Evu Nigošovou a jejich náhradníky Bc. Ivanu Mojžyškovou, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Václava Janouška, Janu Matýsovou a Ing. Petru Schwarzovou.

 

660/15 nové projednání -

Rada města projednala Žádost o povolení konání kulturní akce v přilehlém areálu u letního koupaliště v Havlíčkově Brodě v termínu 4.- 5.9.2015 od Jakuba Straky a Ondřeje Včely viz podkladová příloha č. 29043 a schvaluje její realizaci za podmínek sjednaných s pořadateli ve smlouvě.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta