Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 20.7.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Jiří Kopic

 

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann, Petr Doucha

 

Ostatní:

Renáta Borkovcová, DiS., Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar, Jan Zimmermann, Ing. Josef Beneš

 

 

641/12 Dohody o realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality - 2012

Rada města schvaluje uzavření Dohody o realizaci projektu "Speciální výslechová místnost na Územním odboru PČR Havlíčkův Brod" s Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, IČ 72052147, dle podkladové přílohy č. 19705.

 

642/12 Dohody o realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality - 2012

Rada města schvaluje uzavření Dohody o realizaci projektu "Dovybavení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež" s Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233, dle podkladové přílohy č. 19706.

 

643/12 Směrnice pro hospodaření s byty v majetku města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje vnitřní předpis, QS 55-23 Směrnici pro hospodaření z byty v majetku města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 19728 a zároveň ruší dosud platné Zásady hospodaření s byty v majetku města.

 

644/12 Výměna oken v bytových domech Jihlavská

Rada města schvaluje možnost odmítnutí výměny oken v dotčených bytových jednotkách domů čp. 1105 - 1108, Jihlavská ul., Havlíčkův Brod ze strany nájemců těchto bytů.

 

645/12 Výpůjčka části ppč. 162/37 v k.ú. Poděbaby - "Den zahradní a komunální techniky"

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 162/37 o výměře 1.500 m2 v katastrálním území Poděbaby společnosti Profi Press s.r.o., IČ: 27098508, se sídlem Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2 - Vinohrady za účelem parkování vozidel při příležitosti konání "Dne zahradní a komunální techniky" v termínu od 17.9.2012 do 21.9.2012.

 

646/12 Prodloužení inženýrských sítí v bývalých kasárnách letiště

Rada města souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s Aeroklubem Havlíčkův Brod, IČ 00528951 dle podkladové přílohy č.19707 ve věci vedení plynárenského zařízení po pozemku parc. č. 162/13 katastrální území Poděbaby.

 

647/12 Plynofikace Zbožice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1 dle podkladové přílohy č. 19720 se zhotovitelem stavby Plynofikace Zbožice firmou Stavak spol. s r.o., IČ 15058786.

 

648/12 Znak města v publikaci "Německý Brod na starých pohlednicích"

Rada města schvaluje použití znaku Města Havlíčkův Brod v publikaci Michala K., Karla Č., Jaroslava L. a Milana Š. "Německý Brod na starých pohlednicích".

 

649/12 Rekonstrukce staré radnice

Rada města se seznámila s postupem prací na stavbě „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – I. stavba“ a ukládá odboru rozvoje města předložit radě města návrh dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby v souladu s podkladovou přílohou č. 19725 a v souladu se závěry jednání rady města.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta