Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 20.12.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Eva Nigošová, Ing. Vladimír Kučírek, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marie Kudrnová

 

1142/13 Rozpočtová opatření č. 23

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 23 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst přílohy podkladu číslo 24073. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1143/13 Rozpočtové opatření v kompetenci RM - KA 18 a 28.

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření ekonomického odboru za kap. 18, 41,35,28 - dle podkladové přílohy č. 23823. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1144/13 Žádost o příspěvek na realizaci Terénního programu pro uživatele drog v Havlíčkově Brodě pro rok 2013 Spektra - Centra primární prevence

Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 10 tis. Kč. Kolpingovu dílu ČR o.s., náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 433379729 na částečné krytí výdajů spojených se zajištěním služeb pro klienty z Havlíčkova Brodu včetně rozpočtové úpravy s tímto příspěvkem související (viz podkladová příloha č. 24072).

 

1145/13 Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě - zrušení výběrového řízení

Rada města ruší otevřené zadávací řízení na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – sociální zázemí velkého sálu“ a ukládá odboru rozvoje města, aby po kontrole a následné úpravě dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s přijatými usneseními rady města č. 1040/13 a 1092/13 opětovně provedl otevřené zadávací řízení této veřejné zakázky.

 

1146/13 Smlouva o poskytnutí podpory z OPŽP

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 11094666 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR pro projekt Revitalizace rybníku ve Svatém Kříži, č. projektu CZ.1.02/6.4.00/11.10466 dle podkladové přílohy č. 24075 se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 00020729.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta