Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 2.7.2020Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Zbyněk Stejskal, Ing. Vladimír Slávka, Bc. Libor Honzárek, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marie Kudrnová, JUDr. Vít Fikar, Bc. Jana Králová, Ing. Josef Beneš

 

  

442/20 Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise ukládá oddělení řízení projektů uzavřít kupní smlouvu na veřejnou zakázku „Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení, část 1, PS02 Gastrotechnologie“ s uchazečem TeS, spol. s r. o. Chotěboř, IČO 60934395.

 

443/20 Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise ukládá oddělení řízení projektů uzavřít kupní smlouvu na veřejnou zakázku „Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení, část 2 PS 01 Nábytkové zařízení, část nábytek“ s uchazečem Truhlářství JPS s.r.o., IČO 25273655.

 

444/20 Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení

Rada města na základě doporučení hodnotící komise ukládá oddělení řízení projektů uzavřít kupní smlouvu na veřejnou zakázku „Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení, část 3 PS 01 Nábytkové zařízení, část elektronika“ s uchazečem JMK elektro, s.r.o., IČO 26224216.

 

445/20 Oznámení o vzdání se místa vedoucího zaměstnance

Rada města bere dle podkladové přílohy číslo 53433 na vědomí oznámení Mgr. A. Markéty Findeisové o vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, do které byla jmenována s účinností od 1.8.2020.

 

446/20 Oznámení o vzdání se místa vedoucího zaměstnance

Rada města ukládá odboru sociálních věcí a školství připravit v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace. 

  

447/20 Projekt MAPII - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem dle podkladové přílohy č. 53427 se společností Královská stezka o.p.s. se sídlem Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry, IČ: 27521702

 

448/20 Souhlas obce se zapojením do realizace komunitně vedeného místního rozvoje 2021+

Rada města souhlasí se zařazením správního území Havlíčkova Brodu do působnosti  SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) na programové období 2021 - 2027.

 

449/20 Sociální byt č. 75/6, U Panských, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 6, ulice U Panských, Havlíčkův Brod s N. M., trvale bytem Havlíčkův Brod na dobu určitou s účinností od 2.7.2020 do 1.10.2020. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu AK, smluvní nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Před uzavřením nájemní smlouvy nepožaduje pronajímatel složení peněžité jistoty dle § 2254 Občanského zákoníku.  

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta