Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 2.6.2017Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Bc. Markéta Firychová

 

516/17 Výměna střešní krytiny čp. 87, Havlíčkův Brod - vyhodnocení zakázky

Rada města na základě vyhodnocení zadání zakázky zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací „Výměna střešní krytiny čp. 87, Havlíčkův Brod“ uskutečněné hodnotící komisí ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem Ritus s.r.o., IČO 27501345.

 

517/17 Veřejná obchodní soutěž - čp. 91 (kancelář č. 12), Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání ve II. poschodí čp. 91 (kancelář č. 12) na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě.

Nájemce:  J. K., Praha 1

Účel pronájmu: provozovna advokáta a insolvenčního správce

Výše nájemného: 650 Kč/m2/rok.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta