Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 19.5.2017Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Bc. Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

471/17 Provozní řád - upravené veřejné plochy na území města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje typový provozní řád upravených veřejných ploch na území města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 38243.

 

472/17 Provozní řád - Dvůr Staré radnice

Rada města schvaluje Provozní řád Dvora Staré radnice dle podkladové přílohy č. 38244.

 

473/17 Most ev.č. 150-025, žádost o prodloužení termínů odstranění nedodělků

Rada města souhlasí s termínem pro odstranění nedodělků (vegetace) na stavbě „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-025“ jejím zhotovitelem IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. IČO 25869523 do 30. června 2017.

 

474/17 Chodník Zahradnického

Rada města souhlasí s úhradou části nákladů na celoplošnou opravu chodníku v ulici Zahradnického v rozsahu podkladové přílohy č. 38240 společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 a ukládá odboru rozvoje města předložit radě města na krytí výdajů návrh rozpočtových opatření.

 

475/17 Zajištění autobusové dopravy žáků havlíčkobrodských základních škol - Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže 2017

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zajistit dne 26.5.2017 v rámci hlavní činnosti (bezplatně) autobusovou dopravu žáků zřizovaných základních škol na výstavu králíků, holubů a drůbeže, kterou pořádá Okresní svaz chovatelů Havlíčkův Brod, v ulici U Vítků (Čechovka), a to včetně zpáteční dopravy žáků do škol.

 

476/17 Veřejná zakázka malého rozsahu – výměna sedaček v Městském divadle a kině Ostrov

Rada města jako jediný společník obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o, IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, tímto v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích na základě vyhodnocení zadávacího řízení stanovuje pořadí ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku „MDKO Havlíčkův Brod, divadelní a promítací sál, výměna sedaček“ takto: 1. HOKO-VH s.r.o., IČ: 26918862 a ukládá jednateli společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o. uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta