Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 18.5.20145Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl, Ivana Mojžyšková

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Mgr. Štěpánka Sýkorová, Mgr. Magda Kufrová, Ing. Miroslav Sommer, Ing. Eva Nigošová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, Mgr. Marek Topolovský, JUDr. Vít Fikar

 

443/15 Odpisový plán 2015 - dlouhodobý nemovitý majetek - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Rada města schvaluje rozšíření odpisového plánu dlouhodobého nemovitého majetku příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dle podkladové přílohy číslo 28550.

 

444/15 Darovací smlouva č. 1/2015 - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 28502 darovací smlouvu č. 1/2015 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Sdružením rodičů a přátel dětí a školy, zastoupeným Jaroslavem Linhartem, IČO 701 53 736, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, kde předmětem darovací smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 15.200 Kč, účelově určeného na úhradu části nákladů na školní výlety a exkurze žáků ve školním roce 2014/2015.

 

445/15 Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - ZŠ Nuselská

Rada města revokuje část 1b) svého usnesení číslo 102/15 ze dne 2.2.2015 a nahrazuje ho tímto textem: 

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1.080,0 tis Kč a je účelově vymezen pro použití na: 

- opravu soustavy hromosvodu (97 tis. Kč), 

- opravu sociálního zázemí pro chlapce ve 3. podlaží (699 tis. Kč),

- opravu prostoru před školou (284 tis. Kč).

 

446/15 Věcný dar

Rada města schvaluje přijetí věcného daru Sociálním službám města Havlíčkova Brodu od pana Miroslava Š. dle podkladové přílohy č. 28588. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

447/15 Aktualizované odpisové plány příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2015

Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2015 majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladových příloh č. 28590.

 

448/15 Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Rada města na základě doporučení výběrové komise stanovuje vítězem zakázky "Dodávka zemního plynu a zajištění distribučních a sdružených služeb formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.01.2016 do 31.12.2016" společnost E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice a ukládá řediteli společnosti Teplo HB s.r.o., odboru správy majetku a ředitelům příspěvkových organizací s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky plynu na období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

 

449/15 Kogenerace na sídlištních kotelnách Výšina a Rozkošská - souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním výrobny elektřiny za účelem připojení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce.

Rada města souhlasí s umístěním kogeneračních jednotek pro výrobu elektřiny ve znění podkladové přílohy č. 28559. Souhlas je vydán za účelem žádosti o připojení výroben na sídlištních kotelnách Výšina a Rozkošská k distribuční soustavě ČEZ Distribuce.

 

450/15 Finanční dar Kraje Vysočina

Rada města přijímá od Kraje Vysočina peněžitý dar ve výši 409.520 Kč na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích dle podkladové přílohy číslo 28593.

 

451/15 Darovací smlouva - II. havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže

Rada města schvaluje uzavřít dle podkladové přílohy číslo 28490 Darovací smlouvu č. OSVŠ/9/2015/JKRA se společností COOP družstvo HB, IČO 00 03 21 15, se sídlem 130 00 Praha 3, U Rajské zahrady 1912/3, zastoupené Karlem Valtrem, místopředsedou představenstva. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru ve výši 2 tis. Kč na zajištění drobného občerstvení pro účastníky II. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže.

 

452/15 Rozpočtové opatření OSVŠ č. 1/2015

Rada města schvaluje rozpočtové opatření OSVŠ č. 1/2015, kapitoly 28 - odboru sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy č. 28597. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09, ze dne 22. 06. 2015.

 

453/15 Schválení zápisu do kroniky

Rada města schvaluje podle zákona č. 132/2006 Sb. roční zápisy v kronice Havlíčkova Brodu, Poděbab a osad Svatý Kříž, Mendlova Ves a Ovčín.

 

454/15 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace - Česká federace Okinawa Karate a Kobudo

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru spolku Česká federace Okinawa Karate a Kobudo, IČO: 22731181, Pražská 2849, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 8.000 Kč na reprezentaci Havlíčkova Brodu na Světovém šampionátu ve Varšavě v Polsku.

 

455/15 Žádost o poskytnutí finančního daru - TJ Jiskra HB - oddíl raftu

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru TJ Jiskra Havlíčkův Brod, z.s., IČO: 00529672, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 9.000 Kč na reprezentaci Havlíčkova Brodu na Mistrovství Evropy juniorů v raftu, které se koná ve dnech 19.-24.5.2015 v Bosně a Hercegovině.

 

456/15 Žádost o finanční dar - Královská stezka o.p.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finanční daru společnosti Královská stezka o.p.s., IČO 27521702, Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry, na 2. ročník gastronomického festivalu s názvem Love Food festival ve výši 7.000 Kč.

 

457/15 Vyhodnocení plnění koncepce kultury za rok 2014

Rada města bere na vědomí doplněnou zprávu o plnění Koncepce kultury Města Havlíčkův Brod za rok 2014 dle podkladové přílohy č. 28603 a doporučuje zastupitelstvu města její schválení.

 

458/15 Most přes Cihlářský potok pod rybníkem Cihlář, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 dle podkladové přílohy č. 28520 se zhotovitelem stavby „Most přes Cihlářský potom pod rybníkem Cihlář, Havlíčkův Brod“ firmou STAVBY A STATIKA spol. s r.o., IČO 29451809.

 

459/15 Smetanovo náměstí - demontáž plochy

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat u zhotovitele Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 60932171 odstranění zpevněných ploch na Smetanově náměstí v rozsahu dle podkladových příloh č. 28536 a 28537, část 1.

 

460/15 Chodník Lidická

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Oprava chodníku podél I/38 ul. Lidická, Havlíčkův Brod“ Lubomírem Dvořákem, IČO 10466452 v rozsahu dle podkladových příloh č. 28540, 28541.

 

461/15 Územní řízení

Rada města se seznámila s podaným odvoláním Miroslava Hrtúse ve věci prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby „I/38 Havlíčkův Brod – jihovýchodní obchvat“. Nesouhlasí s návrhem podaného odvolání a ztotožňuje se s návrhem Ředitelství silnic a dálnic a s vydaným rozhodnutím čj.ST/523/2013/Ve.

 

462/15 Oprava přístupové komunikace

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést zadání zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace parc.č. 600/1 k.ú. Poděbaby, Havlíčkův Brod“ s obchodními podmínkami dle podkladové přílohy č. 28549 a předložit radě města návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

 

463/15 Nástavba šaten softbalového klubu, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy dle podkladové přílohy č. 28558 s Tělovýchovnou jednotou JISKRA Havlíčkův Brod, IČO 00529672, jejíž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Nástavba šaten softbalového klubu, Havlíčkův Brod“.

 

464/15 Nástavba šaten softbalového klubu, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s tím, aby zadání zakázky malého rozsahu „Nástavba šaten softbalového klubu, Havlíčkův Brod“ stavebníka Tělovýchovná jednota JISKRA Havlíčkův Brod, IČO 00529672 bylo uveřejněno na profilu zadavatele města Havlíčkův Brod a ukládá odboru rozvoje města, aby se podílel na administraci zadávacího řízení zakázky malého rozsahu.

 

465/15 Parkoviště u MŠ Nádražní

Rada města ukládá odboru rozvoje města pokračovat v projekční přípravě stavby oprava zpevněné plochy MŠ Nádražní ve variantě 2 dle podkladové přílohy č. 28572.

 

466/15 Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany - zadávací řízení

Rada města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 28577.

 

467/15 Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany - zadávací řízení

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky „Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany, Havlíčkův Brod“ dle podkladových příloh č. 28578 až 28582 a ukládá odboru rozvoje města provést společné zadání této zakázky otevřeným řízením dle zákona veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.pro město Havlíčkův Brod a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.

 

468/15 Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany - zadávací řízení

Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a nabídkami nadlimitní veřejné zakázky „Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany, Havlíčkův Brod“ Ing. Josefa Beneše, Ing. Pavla Slámu a Jaroslava Teplana a náhradníky Ing. Milenu Kuncířovou, Tomáše Beránka a Jiřího Bártu.

 

469/15 Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany - zadávací řízení

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, nadlimitní veřejné zakázky „Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany, Havlíčkův Brod“ Libora Honzárka, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Josefa Jukla, Bc. Martina Stehna a Petra Beránka (zástupce Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.) jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Karla Báťu, Mgr. Hanu Jarošovou, Ing. Josefa Beneš a Luboše Jůzla (zástupce Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.).

 

470/15 Cyklostezka Na Losích

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek smlouvy o dílo se zhotovitele stavby „Cyklostezka Na Losích, Havlíčkův Brod“, Lubomírem Dvořákem, IČO 10466452 v rozsahu dle podkladové přílohy č. 28616.

 

471/15 Aktivní krátkodobé operace - zhodnocování volných prostředků města  - J_T Banka

Aktivní krátkodobé operace - zhodnocování volných prostředků města

Rada města v rámci krátkodobého operativního řízení likvidity, zajištění zhodnocení dočasně volných rozpočtových prostředků a s ohledem na očekávaný vývoj rozpočtového hospodaření města v r. 2015 ukládá uzavřít s bankou J&T BANKA a.s. IČ 47115378 dodatek smlouvy č. 4 (podkladové přílohy č. 25780 a 25781) o produktu „municipální vklad s úrokovou prémií“ s dobou splatnosti 12 měsíců a výpovědní lhůtou 3 měsíce, úroková sazba 0,70 % p.a. + úroková prémie 1% za sjednaný vklad, který je na účtu 12 měsíců. Předpokládaná alokace vkladu je 100 mil. Kč.

 

472/15 Aktivní krátkodobé operace - zhodnocování volných prostředků města  - Sberbanka CZ

Rada města ukládá pokračovat v deponování finančních prostředků města dle smlouvy uzavřené v 7/2014 s bankou SBERBANK CZ, a.s. IČ: 250 83 325 o produktu „Revolvingový týdenní termínovaný vklad“ s úrokovou sazbou 0,80% p.a. Předpokládaná alokace vkladu je 30 mil. Kč. Při změně obchodních podmínek bankou připravit návrh na novou strategii řízení vkladu.

 

473/15 Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 3241/73, Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. OSM 179/2013/Kuč na nájem bytu číslo 73, ulice Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod uzavřené mezi Marií F., Havlíčkův Brod a městem Havlíčkův Brod. Dodatek č. 1 bude uzavřen na dobu určitou se zpětnou účinností od 1.5.2015 do 31.10.2015.

 

474/15 Pronájem nebytového prostoru č. 91/11, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 11 v objektu čp. 91 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě Monice Kempfové, IČ: 03677648, bytem a sídlem Žižkov II 1263, Havlíčkův Brod za účelem provozování kosmetické služby, velkoobchod a maloobchod. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.6.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 650 Kč/m2/rok.

 

475/15 Pronájem části pozemku č. 362/23 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Jihlavská - za Úřadem práce

Rada města schvaluje pronájem části pozemku č. 362/23 o výměře 83 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti IP IZOLACE Polná, s.r.o., IČ: 25323601, se sídlem Tyršova 405, Polná za účelem umístění lešení, mobilního WC a skladu materiálu. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 27.4.2015 do 27.6.2015. Cena za pronájem činí 15 Kč/m2/rok, tj. 208 Kč.

 

476/15 Rozpočtová opatření EO - 05/2015

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření EO 5/2015 dle podkladové přílohy č. 28613. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

starosta