Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 16. 3. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Hana Andělová, Ing. Josef Jukl, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar

 

211/09 KD Ostrov

Rada města ukládá hospodářskému odboru projednat a uzavřít s Kulturním domem Ostrov spol. s r.o. a s Miroslavem Jinkem, Lešanská 538/6, Praha Troja, příslušné majetkoprávní smluvní vztahy k pozemkům ve vlastnictví města.

 

212/09 KD Ostrov

Rada města ukládá ing. Tomáši Hermannovi a právnímu oddělení MěÚ projednat se zástupci společníků Kulturního domu Ostrov spol. s r.o., Na Ostrově 28, IČ 474 53 281,  návrhy na změny společenské smlouvy.

 

213/09 SMĚRNICE UPRAVUJÍCI POSTUPY ÚČETNÍ JEDNOTKY PŘI PROVÁDĚNÍ z. 235/2004 Sb. – ZÁKON O DPH

Rada města schvaluje SMĚRNICI UPRAVUJÍCI POSTUPY ÚČETNÍ JEDNOTKY PŘI PROVÁDĚNÍ Z. 235/2004 SB. – ZÁKON O DPH zpětně s účinností od 1.1.2009

 

214/09 Informace o převzetí zásahových obleků pro jednotky požární ochrany

Rada města ukládá Odboru správy a informatiky převzít 15. a 16.4.2009 pověřeným zaměstnancem  zásahové obleky a předat je jednotkám SDH  kategorie JPO5 do 30.4. 2009.

 

215/09 Smlouva o dílo na energetické služby pro školské objekty města - dodatek č.1

Rada města schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo na provedení energetických služeb pro školské objekty města, uzavřené s firmou IP IZOLACE Polná, s.r.o., Tyršova 405, 588 13 Polná, IČ: 2532360.

 

216/09 Lunety - restaurování 3 obrazů.

Rada města schvaluje zadat restaurování 3 obrazů ze souboru 45 kusů obrazů z bývalého augustiniánského kláštera v Havlíčkově Brodě v souladu s připojeným návrhem na restaurování a cenovou nabídkou restaurátorských prací.

 

217/09 Lunety - restaurování 3 obrazů.

Rada města schvaluje provést rozpočtové opatření na kapitole 16 kultura z čísla organizačního 517 na číslo organizační 515 na úhradu restaurování 3 kusů obrazů lunet v celkové částce 370 tis.Kč.

 

218/09 Partnerství v projektu

Rada města schvaluje uzavřít partnerství v projektu "Jsem z Havlíčkova Brodu a vím, která kariéra je pro mě nejlepší" s předkladatelem projektu společností bit cz training, s.r.o., která bude projekt podávat do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do 2.výzvy. Město bude v roli partnera v tomto projektu bez finanční účasti na rozpočtu a nebude se finančně podílet na udržitelnosti projektu.

 

219/09 Areál veřejných sportovišť Plovárenská - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

Rada města souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Areál veřejných sportovišť Plovárenská, Havlíčkův Brod - č.projektu CZ.1.11/3.2.00/01.00397 s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, IČ 75082241.

 

220/09 Revitalizace středu města - uplatnění odpočtu DPH

Rada města prohlašuje, že při realizaci stavby Revitalizace středu města Havlíčkův Brod, číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00759 nebude město Havlíčkův Brod uplatňovat odpočet DPH.

 

221/09 Smlouva o smlouvě budoucí - veřejné osvětlení Perknov

Rada města souhlasí s uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s krajem Vysočina, IČ 70890749 ve prospěch stavby „Rozšíření veřejného osvětlení – Perknov, křižovatka u mlýna“ na pozemcích parc.č. 749/1 a 751/13 katastrální území Perknov.

 

222/09 Smlouva o smlouvě budoucí - veřejné osvětlení Zbožice

Rada města souhlasí s uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s krajem Vysočina, IČ 70890749 ve prospěch stavby „Rozšíření veřejného osvětlení – Zbožice“ na pozemku parc.č. 391 katastrální území Zbožice.

 

223/09 Přeložka telekomunikačního vedení - tělocvična V Sadech

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit přeložku sdělovacích kabelů Policie ČR a Metropolitní s.r.o., IČ 48172481 prostřednictvím zhotovitele ELTER spol.s r o., IČ 49814419 v rámci přípravy stavby Tělocvična u Základní školy V Sadech - reg. číslo CZ 1.11/3.2.00/01.00348.

 

224/09 Zadávací řízení - revitalizace středu města

Rada města vypisuje zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou užšího řízení na dodavatele stavby „Revitalizace středu města – č.projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00759“ a to prostřednictvím mandatáře Stavební poradna s.r.o. IČ 62508822 a zároveň revokuje své usnesení č. 187/09 s tím, že schválená mandátní smlouvy bude upravena v souladu s podmínkami užšího řízení.

 

225/09 Výpůjčka středové ploše Havlíčkova náměstí - Výstava Zahrada 2009

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí společnosti Geonova s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227, za účelem zahájení výstavy "Zahrada 2009" dne 24. dubna 2009.

 

226/09 Výstava Zahrada 2009 - pronájem parkoviště v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě

Rada města souhlasí s parkováním na středové ploše Havlíčkova náměstí ve dnech 25. -26. dubna 2009 při příležitosti konání výstavy Zahrada 2009.

 

227/09 Výstava Zahrada 2009 - pronájem parkoviště v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem parkovací plochy v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě společnosti GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227, za účelem parkování pro vystavovatele a návštěvníky výstavy ve dnech 24. - 26. dubna 2009 za nájemné ve výši 4.000 Kč.

 

228/09 Výstava Zahrada 2009 - výpůjčka tribuny a stánku

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, vypůjčit tribunu a stánek včetně přepravy a instalace, společnosti Geonova s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod, IČ: 47472227 při příležitosti konání výstavy Zahrada 2009 ve dnech 24. - 26. dubna 2009. Rada města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis v částce 20.000 Kč spočívající ve výpůjčce, přepravě a instalaci tribuny a stánku.

 

229/09 Přehodnocení nájemného ve smlouvách o nájmu nebytových prostor a objektů pro rok 2009

Rada města neschvaluje úpravu nájemného na rok 2009 dle návrhu hospodářského odboru ve znění upravené přílohy podkladového materiálu č. 211/09.

 

230/09 Havlíčkův Brod, ZTV, ul. Práčat, knn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 1770/25 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm+DPH.  Geometrický plán si žadatel nechal  vyhotovit na vlastní náklady. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

231/09 Záměr prodeje bytových jednotek

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje následujících bytových jednotek č.:  

3207/1 se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy (dále jen "s podílem") 724/19650, 3207/2 s podílem 397/19650, 3207/3 s podílem 708/19650, 3207/4 s podílem 724/19650, 3207/5 s podílem 397/19650, 3207/7 s podílem 724/19650, 3207/8 s podílem 397/19650, 3207/9 s podílem 708/19650,  3207/10 s podílem 724/19650, 3207/11 s podílem 397/19650, 3207/12 s podílem 708/19650, 3207/13 s podílem 724/19650,  3207/15 s podílem 708/19650, 3207/16 s podílem 724/19650, 3207/17 s podílem 397/19650, 3207/18 s podílem 708/19650, 3208/2 s podílem745/19650, 3208/3 s podílem 701/19650, 3208/4 s podílem 745/19650, 3208/5 s podílem 701/19650, 3208/6 s podílem 745/19650, 3208/7 s podílem 701/19650, 3208/8 s podílem 745/19650, 3208/10  s podílem 745/19650, 3208/11  s podílem 701/19650, 3208/12  s podílem 745/19650 a 3233/4 s podílem 745/26272.  

 

232/09 Odpady Horní Posázaví

Rada města doporučuje Svazku obcí Přibyslavska ke jmenování do výběrové a hodnotící komise pro projekt "Společný projekt nakládání s odpady Horní Posázaví - Třídění komunálních odpadů přímo u producentů na využitelné složky a nakládání s nim" (akceptační číslo žádosti o dotaci z OPŽP 07003104) místostarostu Ing. Čeňka Jůzla a jako náhradníka Ing. Tomáše Hermanna a zároveň pověřuje Ing. Čeňka Jůzla jako osobu jednající jménem města se Svazkem obcí Přibyslavska v rámci tohoto projektu a náhradníkem Ing. Tomáše Hermanna.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka