Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 14. 12. 2009Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

1093/09 Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod

Rada města se seznámila se skutečným rozsahem stavby Rekonstrukce a obnova místních komunikací v areálu bývalých kasáren Letiště Havlíčkův Brod a ukládá odboru rozvoje města s jejím zhotovitelem M-Silnice a.s., IČ 42196868 uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo v rozsahu dle podkladové přílohy č. 12757.

 

1094/09 Pronájem části Havlíčkova náměstí

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 2259/1 o výměře 12 m2 (část chodníku) na Havlíčkově náměstí, Ivaně M., Havlíčkův Brod za účelem prezentace vánočního cukroví dne 17. 12 .2009 v čase od 13:00 do 17:00 hodin.

 

1095/09 Revokace usnesení

Rada města ruší usnesení č. 1055/09 ze dne 7.12.2009.

 

1096/09 Souhlas s používáním znaku

Rada města souhlasí s používáním znaku města a vyjádřením, že kongresy nukleární medicíny jsou pořádány ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod.

 

1097/09 Poskytnutí věcného daru dětskému domovu v Nové Vsi

Rada města poskytuje věcný dar Dětskému domovu Nová Ves u Chotěboře v hodnotě 3.316,- Kč.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka