Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 13. 5. 2011Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

 Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl

 Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Miroslav Žák, Štefánia Šimonová, Hana Čelanská, Ing. Josef Jukl

  

452/11 Revokace usnesení

Rada města ruší usnesení č. 375/11 ze dne 26.4.2011 a nahrazuje jej usnesením tohoto znění: 

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12 v domě čp. 3233 na Výšině, Havlíčkův Brod Jaroslavu a Miladě M., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu AKS na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7.2011.

 

453/11 Revokace usnesení

Rada města ruší usnesení č. 376/11 zeč dne 26.4.2011 a nahrazuje jej usnesením tohoto znění:

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 v domě čp. 1122 Jihlavská ul., Havlíčkův Brod Karlu a Marii M., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu EK, počínaje dnem 1.7.2011.

 

454/11 Revokace usnesení

Rada města ukládá odboru správy majetku při uzavírání nových nájemních smluv v souvislosti s vyklizením bytů v domě čp. 1879 a 1880 Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod postupovat v souladu s podkladovou přílohou č. 16491.

 

455/11 Návrh na zpětvzetí žaloby - výpověď bytu

Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 4 v domě čp. 2614 Reynkova ul., Havlíčkův Brod za podmínky uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě.

 

456/11 Pronájem kiosku rychlého občerstvení na Havlíčkově náměstí

Rada města ruší své usnesení č. 318/11 ze dne 4.4.2011 a ukládá odboru správy majetku nově zveřejnit inzerát na pronájem kiosku na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 16494.

 

457/11 Pozvání partnerského města Spišská Nová Ves na pedagogickou konferenci

Rada města schvaluje účast delegace města Havlíčkova Brodu na pedagogické konferenci konané ve Spišské Nové Vsi ve dnech 29.5.2011 až 31.5.2011, na které bude prezentován projekt integrace žáků-cizinců v havlíčkobrodských základních školách. Pedagogické konference se zúčastní Ing. Kuželka Ivan, Mgr. Topolovský Marek, Vališová Ludmila, Bc. Králová Jana, Mgr. Beránková Jana, Mgr. Gablechová Věra, Mgr. Hartmanová Jana a PaedDr. Prchalová Veronika. 

 

458/11 Výzva k podání cenové nabídky zakázky malého rozsahu na dodávku služby - přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2011 až 2014

Rada města ruší první část usnesení č. 409/11 ze dne 9.5.2011 a schvaluje text Výzvy k podání cenové nabídky zakázky malého rozsahu na dodávku služby - přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2011 až 2014 podkladové přílohy č. 16506 projednané dne 13.5.2011 a seznam adresátů výzvy obesílaných přímo podle podkladové přílohy č. 16406 projednané dne 9.5.2011.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové                                                              Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                             starosta