Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 13. 1. 2012Přítomni:
Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Jiří Kopic

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš


52/12 Rozpočtové opatření odboru správy a informatiky č. 1/2012
Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 kapitoly 19 Odboru správy a informatiky dle podkladové přílohy č. 18276. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.


53/12 Zadávací řízení - II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-026
Rada města souhlasí se zadávací dokumentací otevřeného podlimitního řízení veřejné zakázky „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č.150-026“ dle podkladové přílohy č. 18258.


54/12 Zadávací řízení - II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-026
Rada města jmenuje v souladu s ustanovením § 71 zákona č. 137/2006 Sb. členy komise pro otevírání obálek s nabídkami u zadávacího řízení veřejné zakázky „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č.150-026“ Ing. Josefa Beneše a Ing. Pavla Slámu.


55/12 Zadávací řízení - II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-026
Rada města jmenuje v souladu s ustanovením § 74 zákona č. 137/2006 Sb. členy hodnotící komise, která bude zároveň posuzovat i kvalifikaci u zadávacího řízení veřejné zakázky „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č.150-026“ Libora Honzárka, Jiřího Kopice a Ing. Čeňka Jůzla a jejich náhradníky Ing. Karla Báťu, Petra Douchu a Ing. Ivana Kuželku.


56/12 Vyloučení uchazeče ze soutěže z důvodů neúplnosti nabídky
Rada města vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uchazeče č. 6, ČEZ Prodej, s.r.o., sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ: 272 32 433, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Havlíčkův Brod“.


57/12 Program jednání mimořádného zastupitelstva města dne 25.1.2012
Rada města schvaluje program mimořádného jednání zastupitelstva města dne 25.1.2012.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
Ing. Ivan Kuželka, v. r.
místostarostové


                                                                                Bc. Jan Tecl, v. r.
                                                                                      starosta