Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 12.8.2016Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Bc. Jan Pavlík, Mgr. Magdalena Kufrová, Vlasta Gabková, Ing. Karel Milichovský, Ing. Marie Kudrnová, Ing. Eva Nigošová, JUDr. Vít Fikar, Bc. Markéta Firychová

 

662/16 Rozpočtové opatření MP č. 1/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2016 kapitoly 29 Městská policie dle podkladové přílohy číslo 32542. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

663/16 Doplnění plánu investic PO SSM HB na rok 2016

Rada města schvaluje doplnění plánu investic na rok 2016 příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 32556.

 

664/16 Změna závazného ukazatele hospodaření PO SSM HB pro rok 2016

Rada města revokuje odstavce 2b) a 2c) usnesení č. 56/16 ze dne 18.1.2016 a na návrh zřizované PO Sociální služby města Havlíčkův Brod schvaluje navýšení limitu objemu prostředků na platy v hlavní činnost PO na max. 26 722 tis. Kč a navýšení přepočteného počtu zaměstnanců hlavní činnosti PO na max. 113,0. V ostatním zůstává usnesení RM č. 56/16 beze změn a doplnění.

 

665/16 Optimalizace MHD v Havlíčkově Brodě:  změna linkového vedení oblast nemocnice - Perknov.

Rada města schvaluje změnu linkového vedení MHD v lokalitě nemocnice - Perknov ve variantě č. 6 dle podkladové přílohy č. 32573 a ukládá zapracovat tuto změnu do celkové optimalizace MHD v Havlíčkově Brodě.

 

666/16 Provedení inventarizace stromů v oblasti parku Budoucnost

Rada města schvaluje zadání kompletní inventarizace stromů v oblasti parku Budoucnost společnosti SAFE TREES, s.r.o., Rosice u Brna, Na Štěpnici 945, PSČ 66501 dle podkladové přílohy č. 32579.

 

667/16 Rozpočtové opatření č. 8/2016

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření OŘP číslo 8/2016 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy číslo 32481. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 316/15 ze dne 14.12.2015.

 

668/16 Smlouva č. 445/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 445/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci „Cyklostezka podél I/38 ul. Lidická, Havlíčkův Brod“ dle podkladové přílohy č. 32512 se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 Praha 9, IČ 70856508 a ukládá oddělení řízení projektů tuto smlouvu uzavřít.

 

669/16 Žádost spolupořadatelství Gastrofestivalu

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod a odboru vnějších a vnitřních vztahů zajistit součinnost na spolupořadatelství Gastrofestivalu pořádaného příspěvkovou organizací Kraje Vysočina - Vysočina Tourism v rozsahu podkladové přílohy č. 32554.

 

670/16 Žádost o finanční dar - Simona S.

Rada města poskytuje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Simoně S., Havlíčkův Brod.

 

671/16 Žádost o spolupráci města Havlíčkův Brod při propagaci neziskového integračního festivalu Quijotova šedesátka

Rada města schvaluje žádost divadelního spolku Divadlo Klauniky Brno, Orlí 1, 602 00 Brno o bezúplatné vyvěšení plakátů v autobusech MHD na festival Quijotova šedesátka pořádaný na Lipnici nad Sázavou.

 

672/16 Souhrnná zpráva z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2015

V souladu s čl. VIII., odst. 2 Zásad pro poskytování podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod projednala rada města Souhrnnou zprávu z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2015 dle podkladových příloh č. 32487, č. 32488, č. 32489, č. 32490.

 

673/16 Podpora vydávání WC karet

Rada města souhlasí se zveřejněním městské veřejné toalety v informačním systému projektu "Podpora vydávání WC karet" a ukládá Technickým službám města Havlíčkova Brodu poskytnout spolku Pacienti IBD z.s. součinnost při jejím zveřejnění.

 

674/16 Projekt "Systémová podpora sociální práce v obcích"

Rada města souhlasí s přípravou a podáním projektové žádosti "Podpora sociální práce ve městě Havlíčkův Brod" v rámci výzvy 03_16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí.

 

675/16 Pacht lesních pozemků Lesnímu družstvu ve Štokách

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s Lesním družstvem ve Štokách, IČ: 64829561, se sídlem Štoky 261, 582 53 Štoky, dle podkladové přílohy č. 32569. Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje nájemní smlouvu č. OSM 019/2011.

 

676/16 Souhlas s užíváním pozemků č. 745/2, 778/4 a 778/100, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách využití pozemků č. 745/2, 778/4 a 778/100, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, Jihlava na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle podkladové přílohy č. 32557.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta