Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 11.8.2008Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Marie Součková, Ing. Miroslav Sommer, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš

 

555/08 Přechodná pravidla hospodaření domu při prodeji bytů

Rada města schvaluje doslovné znění "Přechodných pravidel hospodaření domů při prodeji bytů", ta budou zároveň součástí prohlášení vlastníka a přílohou kupní smlouvy k převodu vlastnictví jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

 

556/08 Smlouvy o dílo na opravy střech

Rada města schvaluje uzavřít smlouvy o dílo na opravy střech na mateřské škole Nádražní, Na Svahu a základní škole Wolkerova s firmou Selecta, s.r.o., Jateční plácek 1696, Hradec Králové 500 02, IČ 6321 7481.

 

557/08 Smlouva o dílo na výměnu oken v tělocvičně ZŠ Konečná

Rada města schvaluje změnu usnesení č. 525/08 v souladu se zadáváním veřejných zakázek ve smyslu uzavřít smlouvu o dílo na výměnu oken v tělocvičně Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884 s druhým v pořadí s firmou Grand-Pol, s.r.o., Dolní 227, 580 01 Havlíčkův Brod IČ 277 02 715 vzhledem k chybnému stanovení nabídkové ceny firmou první v pořadí Lock Žďár nad Sázavou.

 

558/08 Souhlas s úhradou stavebních prací z provozních prostředků Štáflova 

Rada města schvaluje použití provozních prostředků příspěvkové organizace Základní škola Štáflova 2004, Havlíčkův Brod, na krytí nákladů spojených s úpravou podlahových krytin chodby v souvislosti s investiční akcí "Rekonstrukce učebny fyziky".

 

559/08 Generální oprava lapače tuků ZŠ a M3 Wolkerova

Rada města schvaluje zajistit generální opravu lapače tuků u Základní a mateřské školy Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 firmou Toman inženýrské stavby, U Svatého Jána 3827, Havlíčkův Brod, IČ 10464051.

 

560/08 Aldtstadtfest - návštěva partnerského města Brixen

Rada města schvaluje úhradu části nákladů na ubytování Kalamajky v Brixenu ve dnech 22.-24.8.2008 formou proplacení dokladu o ubytování ve výši 400 EUR z kapitoly 16 z položky Partnerská města.

 

561/08 Souhlas k povolení stavby oplocení v k.ú. Perknov

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 150/4 v k.ú. Perknov s Evou M., Havlíčkův Brod ve znění přiložené smlouvy.

 

562/08 Mírovka, úprava knn pro RD - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 786/2 v k.ú. Mírovka ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. 

 

563/08 Občiny ZTV ROSS - kabel nn - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 564 v k.ú. Poděbaby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, úplatně jednorázově za cenu 100 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. 

 

564/08 Přeložka optického kabelu u KD Ostrov - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu ve výši 1Kč spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 279/1 a 279/3 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o., Červený Kříž 250, Jihlava, IČ: 13692283. Rada města schvaluje zrušení věcného břemene na pozemku parc. č. 279/1 dle smlouvy HO 122/2007 uzavřené dne 18. 6. 2007. Geometrický plán a náklady spojené se správním poplatkem na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod. 

 

565/08 Souhlas s vybudováním zábran v lokalitě "U Rybníčku"

Rada města uděluje souhlas Bc. Zdeňku N. k dočasnému vybudování zábran na pozemku parc. č. 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod do doby předání komunikace na pozemku parc. č. 785/30 v k.ú. Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod, nejpozději však do doby, kdy se město rozhodne využít pozemek jiným způsobem, o čemž bude žadatel informován 1 měsíc předem.

 

566/08 Příprava žádostí o dotace z OP ŽP - Energetické audity a průkazy ENB vybraných budov v majetku města

Rada města ukládá hospodářskému odboru uzavřít smlouvu o dílo ve znění podkladu na předmět díla, dle příloh č.1a 2 ke smlouvě o dílo, na vyhotovení aktualizace energetických auditů, nových energetických auditů a průkazů energetické náročnosti vybraných budov v majetku města s ohledem na přípravu žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí se zhotovitelem Ing. Jiřím Prokešem, S. K. Neumanna 4167 / 7, Jihlava, 586 01, IČ 68033761.

 

567/08 Nabídka o prodej orné půdy

Rada města nedoporučuje zveřejnění záměru prodeje  pozemků - orné půdy zapsaných na listu vlastnickém č. 10 001 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

568/08 Výpůjčka části Havlíčkova náměstí - Putovní výstava

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí o výměře 100 m2 Ministerstvu obrany ČR, Kabinet ministryně obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, za účelem uspořádání Putovní výstavy k projektu Bojovníci proti totalitě pohledem dětí, ve dnech 18.-20. sprpna 2008.

 

569/08 Ukončení smlouvy o výpůjčce č. HO 103/2006/ŠIM

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. HO 103/2006/ŠIM, uzavřenou s Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, na výpůjčku objektu postaveném na pozemku stpč. 6157 v areálu parkoviště v ulici Žižkova v Havlíčkově Brodě o výměře 192 m2, dohodou zpětně k 31.7.2008.

 

570/08 ,,Rekonstrukce kolejí Šlapanov – Havlíčkův Brod“ -smlouva o právu k provedení stavby, dotčení pozemků ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Rada města ukládá hospodářskému odboru uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby "Rekonstrukce kolejí Šlapanov – Havlíčkův Brod" s investorem stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ  110 00, IČ 70994234 ve znění přílohy.

 

571/08 Žádost o zařazení do sociálního pořadníku

Rada města projednala žádost Ladislavy Fejfarové, B., Havlíčkův Brod a schvaluje zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

572/08 výpověď nájmu bytu - vyjádření nájemce

Rada města projednala vyjádření nájemce bytu č. 17 Na Výšině 3219, Havlíčkův Brod k výpovědi nájmu bytu a trvá na výpovědi nájmu.

 

573/08 Žádost o byt - Oláhová

Rada města projednala žádost Emy Oláhové, bytem Pražská 2795, Havlíčkův Brod a neschvaluje zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

574/08 Žádost o byt - Gadžor

Rada města projednala žádost Ladislava G., Havlíčkův Brod a neschvaluje zařazení do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

575/08 Pronájem části pozemku ppč. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 628/120 o výměře 50 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Zuzaně a Vladimíru B., Havlíčkův Brod za účelem zřízení zahrádky s tím, že manželé umožní přístup VČP Net, s.r.o. na pronajatý pozemek v kteroukoliv denní i noční dobu. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 4 Kč/m2/rok, tj. 200 Kč/rok.

 

576/08 Pronájem části ppč. 618 v k.ú. Poděbaby

Rada města neschvaluje pronájem části pozemku ppč. 618 o výměře 33 m2 v k.ú. Poděbaby Josefu P., Havlíčkův Brod.

 

577/08 Pronájem pozemku ppč. 807/5 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje pronájem pozemku pozemková parcela číslo 807/5 o výměře 240 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Miladě H., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.9.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 720 Kč/rok.

 

578/08 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - akce na podporu třídění odpadu

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí o výměře 200 m2 Agentuře Dobrý den s.r.o., zastoupené Ing. Josefem Vaněčkem, Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov, IČ: 25160508, na den 26. září 2008 v čase od 7:00 do 13:00 hodin za účelem uspořádání akce na podporu třídění odpadu.

 

579/08 Revitalizace Cihlářského potoka - majetkoprávní vztahy

Rada města schvaluje uzavření nájemních smluv na pozemky dotčené stavbou "Revitalizace Cihlářského potoka" ve znění příloh tohoto podkladového materiálu.

 

580/08 Revitalizace Cihlářského potoka - majetkoprávní vztahy

Rada města schvaluje přijetí věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch města a k tíži pozemků pozemkových parcel č. 1391/3, 1391/4, 1391/5, 1391/6, 1406/2 a  pozemku ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr č. 1403/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Věcné břemeno  zřizují vlastníci předmětných pozemků bezúplatně.

581/08 Revitalizace Cihlářského potoka - majetkoprávní vztahy

Rada města schvaluje přijetí věcného břemene trpění části opěrného svahu hráze rybníka Zádušní, včetně součástí výpustního zařízení ve prospěch města a k tíži pozemku pozemkové parcely č. 1391/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Věcné břemeno zřizuje vlastník předmětného pozemku bezúplatně.

 

582/08 číslo přiděleno omylem

 

583/08 Revitalizace Cihlářského potoka - majetkoprávní vztahy

Rada města schvaluje přijetí věcného břemene trpění přívodního potrubí pro pravobřežní tůň ve prospěch města a k tíži pozemku pozemkové parcely č. 1392/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Věcné břemeno zřizují vlastníci předmětného pozemku bezúplatně.

 

584/08 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 238/2006/Miš

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 238/2006/Miš uzavřené s FOKUS Vysočina, se sídlem 5. května 356, Havlíčkův Brod, na pronájem pozemku ppč. 1915/2 o výměře 723 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, dohodou k 31.7.2008 a ukládá hospodářskému odboru udělit souhlas s úpravou pozemků ppč. 1915/2 a stpč. 5827 v k.ú. Havlíčkův Brod dle přílohy podkladového materiálu č. 550.

 

585/08 Pronájem části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 295/2 - revokace

Rada města revokuje své usnesení č. 48/08 takto:
Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo ppč. 295/7 o výměře 240 m2odděleného geometrickým plánem č. 5441-1171/2007 z pozemku ppč. 295/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Rostislavu V., 580 01 Havlíčkův Brod za účelem výstavby parkovací plochy a zřízení příjezdové komunikace a za účelem zřízení schodiště ke vstupu do suterénu dle přiložené situace s následujícími podmínkami: 
- žadatel nahradí parkovací místo v případě jeho zabrání příjezdovou komunikací na pronajatém pozemku
- žadatel provede v případě kladného rozhodnutí životního prostředí na své náklady kácení stromů nacházejících se na předmětném pozemku, likvidaci dřevní hmoty a náhradní výsadbu na vlastní náklady. 
Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 9.1.2008 do doby rozhodnutí města o jiném využití s tím, že  uvedené zpevnění bude v případě ukončení nájemního vztahu nabídnuto jako dar městu. V případě nepřijetí daru bude pozemek uveden do původního stavu. Cena za pronájem činí 28 Kč/m2/rok. Rozhodnutí města o jiném využití pozemku bude sděleno (stačí pokus o doručení) 3 měsíce před ukončením nájemní smlouvy.

 

586/08 Rozšíření městského kamerového systému

Rada města ukládá Městské policii uzavřít smlouvu o dílo dle předloženého návrhu č.11/317/010/2008 se společností Gepard s.r.o., IČ 42938031, jejíž předmětem je realizace mobilního kamerového systému.

 

587/08 Rozšíření městského kamerového systému

Rada města ukládá Městské policii uzavřít smlouvu o dílo dle předloženého návrhu č.10/317/010/2008 se společností Gepard s.r.o., IČ 42938031, jejíž předmětem je rozšíření stávajícího městského kamerového systému o bod č.10.

 

588/08 Vyhodnocení výběrového řízení - projekt tělocvična u ZŠ V Sadech

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít s uchazečem Stavounie, stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ 15058620 ve smyslu předložené nabídky smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace Přístavba tělocvičny ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod.

 

589/08 Smlouva o poskytnutí dotace - hřiště Na Losích

Rada města souhlasí se zněním smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a poskytovatelem dotace krajem Vysočina, IČ 70890749 na vybudování umělého trávníku na fotbalovém hřišti Na Losích. Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat světelnou tabuli a technoligii závlahy na vedlejším hřišti a jednat s krajem Vysočina o navýšení dotace na tyto stavební objekty.

 

590/08 Koupě pozemků od Ing. Dlabače

Rada města souhlasí s koupí pozemků parc.č.1218, 1219, 1273/1 (PK 1218,1228/1,1229/1) katastrální území Havlíčkův Brod od Ing. Jaroslava Dlabače, Křenkova 900, Nové Město na Moravě ve prospěch stavby Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce a ukládá hospodářském odboru předložit na nejbližším jednání zastupitelstva města návrh na koupi pozemků k rozhodnutí.

 

591/08 Dotace

Rada města ukládá odboru rozvoje města požádat o dotaci Ministerstvo financí na rekonstrukci hřiště u Základní školy Wolkerova v rozsahu víceúčelové hřiště s atletickým oválem a prostorem pro skok, hřiště pro basketbal, hřiště pro volejbal.

 

592/08 Smlouva o realizaci přeložky

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy číslo:Z¬_S24¬_12_812006963 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, jejímž předmětem je přeložka kabelů vn a nn v rámci stavby podchodu na Masarykově ulici.

 

593/08 Rekonstrukce komunikace U Panských

Rada města bere na vědomí informaci o průběhu realizace stavby rekonstrukce komunikace U Panských a ukládá odboru rozvoje města uzavřít se zhotovitelem stavby dodatek ke smlouvě o dílo řešící změnu rozsahu stavby dle podkladového materiálu a prodloužení termínu realizace stavby.

 

594/08 Výběrové řízení - úprava vodoteče a okolí mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova

Rada města jmenuje členy hodnotící komise u veřejné zakázky Úprava vodoteče a okolí mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Josefa Jukla, Ing. Josefa Beneše a Ing. Martu Gerthnerovou  a jejich náhradníky Ing. Čeňka Jůzla, Jindřicha Kučeru, Ing. Libuši Dvořákovou, Milana Nejezchlebu a Beno Trávníčka.

 

595/08 Výběrové řízení - úprava vodoteče a okolí mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova

Rada města souhlasí se zněním zadávacích dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení výběrové řízení dle  § 38 zákona o veřejných zakázkách na dodavatele stavby Úpravu vodoteče a okolí mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova a po projednání zadávací dokumentace s poskytovatelem dotace ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky minimálně 9 uchazečů.

 

596/08 Zásady územního rozvoje kraje Vysočina

Rada města ukládá odboru města podat námitku proti návrhu Zásad územního rozvoje kraje Vysočina ve znění přílohy tohoto podkladu.

 

597/08 Splašková kanalizace U nové silnice

Rada města souhlasí s uzavřením předložené dohody o provedení stavby „Splašková kanalizace U Nové silnice, Havlíčkův Brod“ s vlastníkem pozemku parc.č. 2824/1 (PK 435/1) katastrální území Havlíčkův Brod Václavem S., Havlíčkův Brod.

 

598/08 Alstadtfest - služební cesta do Brixenu

Rada města schvaluje služební cestu starostky, obou místostarostů a uvolněného radního na Aldstadtfest do družebního města Brixen.

 

599/08 Cena ledu - konání soustředění žákovských družstev

Rada města dodatečně schvaluje cenu za pronájem ledové plochy na trénink mládežnických družstev HC Rebel na 1 Kč /hod. i pro  měsíc červenec 2008.

 

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                               starostka