Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 11.7.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal

 

634/13 Oprava sociálního zázemí MŠ Šmolovy, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod uzavřít smlouvu o dílo (dle přílohy č. 22673) na akci  "Oprava sociálního zázemí v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Šmolovy 107" s firmou INKLEZ s.r.o., IČO : 29151155, se sídlem Žerotínova 1851/62, 130 00 Praha 3.

 

635/13 Oprava střechy tělocvičny Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Základní škole Havlíčkův Brod, Konečná 1884 uzavřít smlouvu o dílo (dle přílohy č. 22705) na akci "Oprava střechy tělocvičny Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884" s firmou KDK eko IZOL - CZ s.r.o., IČO 25485067, se sídlem 470 01 Česká Lípa, Dubice 39. 

 

636/13 Oprava střechy tělocvičny Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 kapitoly 28 Odboru sociálních věcí a školství, dle podkladové přílohy č. 22714. Schválené rozpočtové opatření je provedeno v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

637/13 Partnerství v projektu "Podpora vzdělávací nabídky pro rovné příležitosti v kraji Vysočina"

Rada města schvaluje účast formou řádného partnerství v projektu "Podpora vzdělávací nabídky pro rovné příležitosti v kraji Vysočina" dle podkladové přílohy č. 22708.

 

638/13 ZŠ Štáflova - vybudování šaten pro dívky

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit realizaci stavebních úprav Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 „Vybudování šaten pro dívky“ a předložit radě města návrh rozpočtových opatření na tyto úpravy.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta