Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 11.6.2013Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Libor Honzárek, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Karel Milichovský, PaeDr. Veronika Prchalová, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš

 

549/13 Středověké rytířské divadlo - umístění reklamních tabulí

Rada města schvaluje umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení k propagaci akce Středověkého rytířského divadla Traken v Havlíčkově Brodě, zastoupené p. Petrem Novákem, Podlužany 31, 289 34 Rožďalovice, IČ 66054371, v době 8.6.- 16.6.2013 za smluvní cenu 1500,- vč. DPH.

 

550/13 Místní agenda 21

Rada města souhlasí se zapojením města Havlíčkův Brod do realizace Místní agenty 21  - kategorie Zájemci. Odpovědným zástupcem jmenuje starostu Mgr. Jana Tecla a koordinátorem Místní agendy 21 Ing. Marii Kudrnovou.

 

551/13 Darovací smlouva – účelově vázaný dar peněžních prostředků městu H. Brod

Rada města projednala a schvaluje uzavření darovací smlouvy podle podkladové přílohy č. 22452 mezi dárcem J&T BANKA a.s. IČ 47115378 a obdarovaným město Havlíčkův Brod o poskytnutí účelově vázaného finančního daru ve výši 90.000 Kč na opravu jižní fasády významné nemovité kulturní památky budovy radnice čp. 87 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Rada města za poskytnutý dar děkuje.

 

552/13 Krátkodobé operativního řízení likvidity a zajištění zhodnocení dočasně volných rozpočtových prostředků

Rada města projednala aktuální stav úročení volných finančních prostředků na účtech města a posoudila aktuální informace o úrokových sazbách krátkodobých termínovaných vkladů z veřejných zdrojů i individuálních nabídek. 

Rada města v rámci krátkodobého operativního řízení likvidity, zajištění zhodnocení dočasně volných rozpočtových prostředků a s ohledem na očekávaný vývoj rozpočtového hospodaření města v r. 2013 ukládá uzavřít dodatek smlouvy č. 2 o produktu „municipální vklad s úrokovou prémií“ ve výši 100 mil.Kč s dobou splatnosti 12 měsíců a výpovědní lhůtou 3 měsíce, úroková sazba u vkladu nad 20 mil.Kč je 1,8% p.a. + úroková prémie 1% za tu část vkladu, která je na účtu 12 měsíců s bankou J&T BANKA a.s. IČ 47115378. Popis produktu je uveden v podkladové příloze č. 22466 a text dodatku v podkladové příloze 22465.

 

553/13 Rekonstrukce staré radnice

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. 2 dle podkladové přílohy č. 22450 se zhotovitelem stavby „Oprava jižní fasády staré radnice Havlíčkovo náměstí čp. 87 v Havlíčkově Brodě“ zhotovitelem Stavební firma FB s.r.o., IČ 27535304.

 

554/13 Rekonstrukce Domova pro seniory - výběr vnitřního vybavení

Rada města ruší zadání zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282 – základní vybavení rekonstruovaných prostor“.

 

555/13 Rekonstrukce Domova pro seniory - výběr vnitřního vybavení

Rada města ukládá odboru rozvoje města provést nové zadání zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282 – základní vybavení rekonstruovaných prostor“ v souladu s podmínkami poskytovatele dotace Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a tedy mimo režim směrnice k zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu města Havlíčkův Brod.

 

556/13 Rekonstrukce Domova pro seniory - výběr vnitřního vybavení

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude otevírat obálky s nabídkami a posuzovat kvalifikaci u zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282 – základní vybavení rekonstruovaných prostor“ Ing. Ivana Kuželku, Tomáše Beránka, Bc. Magdalenu Kufrovou, Ing. Čeňka Jůzla a Mgr. Jana Tecla  a jejich náhradníky: Libora Honzárka, Ing. Josefa Beneše, Ing. Tomáše Hermanna, Jiřího Kopice a Ludmilu Vališovou.

 

557/13 Havlíčkův Brod - silniční most přes Cihlářský potok

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Havlíčkův Brod – most přes cihlářský potok“ společností Skanska a.s., IČ 26271303, který bude řešit prodloužení termínu dokončení této stavby do 31.8.2013 v návaznosti na koordinaci postupu se všemi zainteresovanými stranami.

 

558/13 Hřiště Vysočany

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat stavbu „Hřiště Vysočany, Havlíčkův Brod - I. etapa“ a předložit radě města návrh rozpočtových opatření na krytí výdajů této stavby.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta