Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 11.10.2010Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Jana Fischerová, CSc., Jiří Kopic

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

827/10 Restaurování balustrády morového sloupu Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s, IČ 60932171 darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 14837.

 

828/10 Úprava komunikací a chodníků Žižkov II

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit úpravy projektové dokumentace stavby „Úprava komunikací a chodníků Žižkov II“ tak, aby došlo k rozšíření počtu parkovacích stání a následně stavbu dle upravené projektové dokumentace realizovat do konce roku 2010.

 

829/10 Úprava komunikací a chodníků Žižkov II

Rada města souhlasí s uzavřením dohod o provedení stavby Úprava komunikací a chodníků Žižkov II – změna stavby dle podkladových příloh č. 14824, 14825 a 14826 s majiteli dotčených pozemků.

 

830/10 Zadávací řízení - Rekonstrukce ZŠ Rubešova, Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města uskutečnit otevřené zadávací řízení na stavební práce akce „Rekonstrukce ZŠ Rubešova, Havlíčkův Brod“ za podmínek daných zadávací dokumentací dle podkladové přílohy č. 14813 a obchodních podmínek dle podkladové přílohy č. 14814.

 

831/10 Zvonička Šmolovy

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit rekonstrukci a elektrifikaci zvoničky v místní části Šmolovy.

 

832/10 Hodnotící komise zakázek malého rozsahu

Po přechodnou dobu od 15.10.2010 do doby jmenování nových členů hodnotící komise u hodnocení zakázek malého rozsahu města Havlíčkův Brod musí být přítomen u hodnocení těchto zakázek jeden z těchto členů rady města Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl a Ing. Tomáš Hermann. Ostatní členy hodnotící komise jmenuje tajemník města z řad pracovníků úřadu v souladu s platnou vnitřní směrnicí.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta