Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 10.9.2010Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Jana Fischerová, CSc., Jiří Kopic

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Miroslav Žák

 

751/10 Rekonstrukce Svatovojtěšské ulice, "zelinářská ul.", morový sloup

Rada města ukládá odboru rozvoje města uzavřít smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č.14617 na akci „Rekonstrukce ulice Svatovojtěšské a její připojení na ulici Trčkovu“ se společností Skanska a.s., IČ 26271303.

 

752/10 Rekonstrukce Svatovojtěšské ulice, "zelinářská ul.", morový sloup

Rada města revokuje své usnesení č. 641/10 a ukládá odboru správy majetku uzavřít se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s, IČ 60932171 smlouvu o dílo dle podkladové přílohy č.14620, jejímž předmětem je úplné restaurování balustrády Mariánského sloupu.

 

753/10 Rekonstrukce Svatovojtěšské ulice, "zelinářská ul.", morový sloup

Rada města revokuje své usnesení č. 656/10 a ukládá odboru rozvoje města uzavřít v rozsahu dle podkladové přílohy č. 14618 se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s, IČ 60932171 smlouvu o dílo, jejíž předmětem je oprava povrchu tzv. Klofáčovy uličky a ulice Pod Radnicí.

 

754/10 Pronájem části stpč. 88 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje pronájem části pozemku stavební parcela číslo 88 o výměře 12 m2 v katastrálním území Mírovka Zdeňku A., Havlíčkův Brod za účelem užívání zázemí k domu. Nájemní vztah bude sjednán se zpětnou účinností od 1.9.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 36 Kč/rok.

 

755/10 Pronájem části ppč. 2259/23 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2259/23 o výměře 7 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Ing. Petru T., Havlíčkův Brod za účelem postavení lešení. Nájemní vztah bude sjednán na dobu určitou se zpětnou účinností od 16.8.2010 do 30.9.2010. Cena za pronájem činí 100 Kč.

 

756/10 Informace o průběhu zakázky "Stavební úpravy objektu - Pražská 2954, Havlíčkův Brod"

Rada města ukládá odboru správy majetku uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Stavební úpravy objektu - Pražská 2954, Havlíčkův Brod" dle podkladové přílohy č. 14610 a č. 14611 se zhotovitelem Ing. Pavlem Kafkou, SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 72007915.

 

757/10 Výpůjčka lunetového obrazu "Návštěva u sv. Augustina"

Rada města schvaluje výpůjčku 1 kusu lunetového obrazu "Návštěva u sv. Augustina" Muzeu Vysočina Havlíčkův Brod, příspěvková organizaci, IČ: 00083607, se sídlem Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod za účelem konání výstavy při příležitosti 275. výročí založení Gymnázia Havlíčkův Brod. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 10.9. 2010 do 15.11.2010.

 

758/10 Změna parkovacího řádu - parkoviště Jihlavská

Rada města schvaluje změnu "Provozního řádu placených parkovišť" dle podkladové přílohy č. 14653.

 

759/10 Počáteční bilance PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

V souladu s § 27, odst. 5, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zřizovací listinou příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času schvaluje rada města bezúplatný převod krajem Vysočina darovaných zásob, cenin, nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku a finančního majetku  příspěvkové organizaci AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času a ukládá této příspěvkové organizaci obratově zaúčtovat počáteční stavy jednotlivých účtů dle podkladové přílohy č. 14608 v období 7/2010.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta