Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 10.11.2017Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

938/17 Rekonstrukce bazénových van koupaliště - zadávací řízení

Rada města se seznámila s námitkami stěžovatele BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. zastoupeného advokátem Mgr. Lukášem Lorencem v zjednodušeném podlimitním řízení na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce bazénových van koupaliště Havlíčkův Brod“. Námitky odmítá a ukládá odboru rozvoje města zaslat stěžovateli rozhodnutí o námitkách dle podkladové přílohy č. 40541.

 

939/17 III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č.3, zřízení služebnosti

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2602/2017-SML dle podkladové přílohy č. 40542 s Povodím Vltavy s.p., IČO 70889953 ve prospěch vedení dešťové kanalizace v rámci stavby „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č.3“.

 

940/17 Skatepark Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat ověřovací studii skateparku v areálu u rybníka Cihlář.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta