Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 10.10.2014Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Jiří Kopic

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann, Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš

 

1020/14 Cyklostezka Lidická

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení stavby „Cyklostezka podél I/38 – ul.Lidická, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 26789 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

 

1021/14 Zadávací řízení - I/34 Havlíčkův Brod, most ev.č. 34-042

Rada města souhlasí se zadávací dokumentací stavby „I/34 Havlíčkův Brod, most ev.č. 34-042“ v rozsahu dle podkladových příloh č. 26790, 26791, 26792, 26793.

 

1022/14 Zadávací řízení - I/34 Havlíčkův Brod, most ev.č. 34-042

Rada města navrhuje za člena hodnotící komise stavby „I/34 Havlíčkův Brod, most ev.č. 34-042“ Libora Honzárka a jeho náhradníkem Ing. Josefa Beneše.

 

1023/14 Rozpočtová opatření odboru rozvoje města

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 26 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst dle podkladové přílohy číslo 26787. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města číslo 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

1024/14 Rekonstrukce ulice Boženy Němcové

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 26798 se zhotovitelem stavby Lubomírem Dvořákem, IČO 10466452 na realizaci stavby „Oprava povrchu části místní komunikace ul. Boženy Němcové, Havlíčkův Brod“.

 

1025/14 Rekonstrukce ulice Boženy Němcové

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést opravu veřejného osvětlení v části ulice Boženy Němcové rozsahu dle podkladové přílohy č. 26797.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta