Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 10.08.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Petr Doucha

 Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Marta Gerthnerová, Renáta Borkovcová, DiS., Jan Zimmermann, Ing. Josef Beneš

 

 650/12 Smlouva o výpůjčce separačních kontejnerů pro svoz papíru presem

Rada města projednala a schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavíranou mezi společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, IČO 25 13 47 01 a městem Havlíčkův Brod - dle podkladové přílohy č. 19560.

 

651/12 Rozpočtové opatření OŽP č. 2/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2012 kapitoly 35 Projekty/euro-fondy dle podkladové přílohy č. 19760. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

652/12 Žádost o podporu účasti na ME a M EU mládeže 2012 

Rada města schvaluje poskytnutí finanční podpory formou finančního daru ve výši 5.000 Kč Simoně S. na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí na Mistrovství Evropské unie mládeže 2012 v šachu v Murecku v Rakousku konaného ve dnech 31.7. - 9.8.2012 a s účastí na Mistrovství Evropy mládeže 2012 v šachu v Praze konaného ve dnech 16.8. - 26.8.2012 dle podkladové přílohy č. 19742.

 

653/12 Souhrnná závěrečná zpráva z kontrol vyúčtování příjemců finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2011

Rada města projednala Souhrnnou závěrečnou zprávu z kontrol vyúčtování příjemců finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2011 dle podkladových příloh č. 19743, č. 19744, č. 19745 a  č. 19746.

 

654/12 Rozpočtové opatření OVVV č. 9/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 19747. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

655/12 Rozpočtové opatření OVVV č. 10/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 19858. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

656/12 Videoprezentace Města Havlíčkův Brod v oboustranném zvukovém informačním panelu

Rada města schvaluje zajištění videoprezentace Města Havlíčkův Brod v oboustranném zvukovém informačním panelu společnosti Daruma umístěném na Masarykově náměstí v Jihlavě dle podkladové přílohy č. 19752.

 

657/12 Žádost o mimořádný finanční příspěvek HC Rebel a.s.

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru HC Rebel a.s., IČ 64259757 ve výši 10.000 Kč na benefiční utkání dle podkladové přílohy č. 19794.

 

658/12 Altstadtfest 24. - 26. 8 2012

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu Šárce Prokopové, Ing. Janě Fischerové, CSc., Liborovi Honzárkovi a Mgr. Janu Teclovi na akci Altstadtfest do italského partnerského města Brixen v termínu 24.8. - 26.8.2012.

 

659/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 46 Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod Zdeňku B.

 

660/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 8, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Haně K.

 

661/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města  schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č. 7, Žižkova 807, Havlíčkův Brod manželům Ivanovi a Marii Ž.

 

662/12 Zpětvzetí výpovědi nájmu bytu

Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 14, Jihlavská 1106, Havlíčkův Brod manželům Tomáši a Jitce H.               

 

663/12 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na nájem bytu č. 9 v domě čp. 2800 sídliště Pražská, Havlíčkův Brod Maryi S., měnícího dobu nájmu do 30.11.2014.

 

664/12 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem následujících městských bytů, nejvyšší nabídce smluvního nájemného :

Byt č. 44 o velikosti 2+KK  Bělohradská ulice č.p. 1128, Havlíčkův Brod

Byt č. 13 o velikosti 2+1 Žižkov II č.p. 1201, Havlíčkův Brod

Byt č. 12 o velikosti 4+1 Žižkov II č.p.1202, Havlíčkův Brod

Byt č. 45 o velikosti 3+1 Smetanovo náměstí č.p. 1860, Havlíčkův Brod

Byt č.   9 o velikosti 1+1 Reynkova ulice č.p. 2503, Havlíčkův Brod

Byt č. 24 o velikosti 1+0 Reynkova ulice č.p. 2577, Havlíčkův Brod

Byt č. 18 o velikosti 2+1 U kasáren č.p. 3504, Havlíčkův Brod

Byt č. 32 o velikosti 1+1 U kasáren č.p. 3504, Havlíčkův Brod

byt č. 34 o velikosti 1+0 U kasáren č.p. 3504, Havlíčkův Brod 

 

665/12 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a paní Alenou M., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 19857.

 

666/12 Vícepráce na restaurování mariánského sloupu v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá  odboru správy majetku uzavřít se zhotovitelem Dimitrijem N. Neuwirthem, Jánská 9, Brno, IČ 44982631 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: "Restaurování mariánského sloupu na náměstí v Havlíčkově Brodě" dle podkladové přílohy č. 19836.

 

667/12 Výpovědi nájmu bytů

Rada města  schvaluje podání výpovědi nájmu bytu č.1 Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod Lence Ch.

 

668/12 Obytná zóna Rozkoš - smlouvy zakládající právo provést stavbu

Rada města schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č.19821 s Josefem a Zdeňkou K., Havlíčkův Brod ve věci výstavby infrastruktury „Obytné zóny Rozkoš“.

 

669/12 Obytná zóna Rozkoš - smlouvy zakládající právo provést stavbu

Rada města schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 19822 s Pavlem S., Havlíčkův Brod ve věci výstavby infrastruktury „Obytné zóny Rozkoš“.

 

670/12 Obytná zóna Rozkoš - smlouvy zakládající právo provést stavbu

Rada města schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 19823 s Marií S., Úsobí ve věci výstavby infrastruktury „Obytné zóny Rozkoš“.

 

671/12 Obytná zóna Rozkoš - smlouvy zakládající právo provést stavbu

Rada města schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 19824 s Mgr. Ludmilou Š., Věžnice  ve věci výstavby infrastruktury „Obytné zóny Rozkoš“.

 

672/12 Obytná zóna Rozkoš - smlouvy zakládající právo provést stavbu

Rada města schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu dle podkladové přílohy č. 19839 s Psychiatrickou léčebnou Havlíčkův Brod, IČ 00179230 ve věci výstavby infrastruktury „Obytné zóny Rozkoš“.

 

673/12 Obytná zóna Rozkoš - smlouvy zakládající právo provést stavbu

Rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se státním podnikem Povodí Vltavy, Holečkova 8, Praha 5, IČ: 70889953 dle podkladové přílohy č. 19866.

 

674/12 Výpustné zařízení rybník Obora

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby „Rybník Obora – rekonstrukce spodní výpusti“ dle podkladové přílohy č. 19847.

 

675/12 Snížení energetické náročnosti ZŠ Nuselská

Rada města žádá Státní fond životního prostředí o pokračování administrace žádosti o poskytnutí podpory v segmentu veřejné budovy v programu Zelená úsporám na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod“ – číslo projektu 00050307.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta