Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 10. 6. 2011Přítomni:

Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Omluveni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Miroslav Žák, Ing. Josef Beneš

 

553/11 Návrh nájemní smlouvy na pronájem kiosku rychlého občerstvení na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje návrh nájemní smlouvy na pronájem kiosku rychlého občerstvení na Havlíčkově náměstí dle podkladové přílohy č. 16817.

 

554/11 Rozpočtová opatření

Rada města projednala a schvaluje rozpočtová opatření číslo 7 kapitoly Územní plánování a rozvoj měst přílohy podkladu č. 16819. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

555/11 Oprava komunikace v Mírovce

Rada města ukládá odboru rozvoje města zrušit zadávací řízení zakázky malého rozsahu „Oprava místní komunikace od čp. 10 k čp. 46 Mírovka“.

 

556/11 Zadávací řízení - stará radnice

Rada města ukládá odboru rozvoje města oznámit dodavatelům v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. úmysl zadat veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – I. stavba“ v rozsahu dle podkladových příloh č. 16823 a č. 16825.

 

557/11 Zadávací řízení - stará radnice

Rada města jmenuje členy hodnotící komise, která bude zároveň plnit funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení kvalifikace, u veřejné zakázky „Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě – I. stavba“ Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Tomáše Hermanna, Ing. Josefa Beneše a jejich náhradníky Ing. Ivana Kuželku, Jiřího Kopice, Petra Douchu, Jana Zimmermanna a Ing. Josefa Jukla.

 

558/11 umístění parkovacího automatu na parkovišti u čp. 1128 (Bělohradská ulice)

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit umístění parkovacího automatu na parkoviště u domu č.p. 1128 v ulici Bělohradská (u polikliniky).

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta