Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 07.09.2012Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic

Omluveni:

Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Miroslav Sommer, Renáta Borkovcová, DiS., Ing. Pavel Sláma

 

779/12 Výpůjčka části ppč. 912/4 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu -  "Den zahradní a komunální techniky"

Rada města schvaluje výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 912/4 o výměře 5.000 m2 
v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu společnosti Profi Press s.r.o., IČ: 27098508, se sídlem Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2 - Vinohrady za účelem parkování vozidel při příležitosti konání "Dne zahradní a komunální techniky" v termínu od 17.9.2012 do 21.9.2012.

 

780/12 Zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 164/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu a příjezdu z pozemku 164/2 na pozemek parc. č. 164/1 k tíži pozemku parc. č. 164/2, ve prospěch pozemku parc. č. 164/1 a budovy čp. 2020 na pozemku parc. č. st. 214. Věcné břemeno se zřizuje úplatně jednorázově 
za cenu 180 Kč/bm + DPH.

 

781/12 Obytná zóna U Rybníčku - kolaudace stavby

Rada města ukládá Ing. Čeňku Jůzlovi a Liboru Honzárkovi jednat s právním zástupcem spoluvlastníků pozemku parc.č. 785/30 katastrální území Havlíčkův Brod JUDr. Jiřím Černým o jeho námitkách vznesených při ústním jednání kolaudačního řízení stavby „Obytná zóna U Rybníčku II, Havlíčkův Brod“ – objekty SO 01 komunikace, SO 07 veřejné osvětlení.

 

782/12 Obytná zóna U Rybníčku - kolaudace stavby

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování projektové dokumentace, která bude řešit odvod dešťových vod z pozemků přilehlých k Obytné zóně U Rybníčku, Havlíčkův Brod.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta