Usnesení z mimořádného jednání rady města dne 04.05.2012Přítomni:

Bc. Jan Tecl, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Jiří Kopic, Petr Doucha

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Renáta Borkovcová, DiS.

 

374/12 Výpůjčka parku Budoucnost - Církev Bratrská

Rada města schvaluje výpůjčku části parku Budoucnost v okolí Šupichova altánku, Církvi bratrské, IČ: 00445215, Soukenická 1193/15, 110 00 Praha 1, zastoupené Martinem Caltou, za účelem uspořádání  štafetového běhu dne 6.5.2012.

 

375/12 Tělocvična u Základní školy Štáflova

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo dle podkladové přílohy č. 15059 se společností ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081 na realizaci stavby „Tělocvična Štáflova, Havlíčkův Brod – vestavba“ a ukládá odboru rozvoje města na nejbližším jednání rady města předložit návrh rozpočtových opatření na tuto stavbu.

 

376/12 Obytná zóna Rozkoš - dodatek ke smlouvě o připojení k distribuční soustavě

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku číslo 001 smlouvy o SOSB číslo:11_SPBS01_4120749660 
dle podkladové přílohy č.19051 se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 ve věci připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě v obytné zóně Rozkoš.

 

377/12 Rozpočtové opatření OVVV č. 5/2012

Rada města projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 kapitoly Odbor vnějších a vnitřních vztahů dle podkladové přílohy č. 19045. Schválená rozpočtová opatření jsou provedena v rozsahu usnesení zastupitelstva města č. 392/09 ze dne 22.6.2009.

 

378/12 Žádost o finanční podporu Aeroklub Havlíčkův Brod , o.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit mimořádnou investiční dotaci Aeroklubu Havlíčkův Brod o.s., IČ 00528951, ve výši do 249.458,- Kč na renovaci dopravní infrastruktury veřejného letiště.

 

379/12 Zahraniční služební cesta - Brixen

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu do partnerského města Brixen radního Ing. Tomáši Hermannovi ve dnech 11.05. - 12.05.2012.

 

380/12 Výpůjčka dopravního hřiště

Rada města schvaluje výpůjčku mobilního dětského dopravního hřiště Městu Chotěboř do 30.6.2012 a ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zajistit předání, převzetí a instalaci tohoto zařízení na zimním stadionu v Chotěboři.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta