Usnesení z mimořádného jednání rady města 9.3.2022Přítomni:

Mgr. Jan Tecl, MBA, Ing. Vladimír Slavka, Bc. Libor Honzárek, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Ivana Mojžyšková

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Vít Fikar, Štěpánka Sýkorová

 

162/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve dvou třídách Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 dle podkladové přílohy číslo 67950. Výjimka se v uvedených třídách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 133)

 

163/22 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách MŠ Korálky Havlíčkův Brod

Rada města povoluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nádražní 1329, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Žižkov 1352, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Zahradnického 2864, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nad Tratí 537, Mateřské škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 a Mateřské škole Havlíčkův Brod, Šmolovy 107 dle podkladové přílohy číslo 67951. Výjimka se v uvedených mateřských školách povoluje s podmínkou, že zvýšený počet dětí ve třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

(Podklad jednání č. 134)

 

164/22 Přeprava občanů Ukrajiny v MHD

Rada města souhlasí s bezplatnou přepravou občanů Ukrajiny prchajících před válečným konfliktem v MHD Havlíčkův Brod a ukládá vedoucímu střediska MHD nastavit vhodný sytém odbavování těchto osob v termínu od 10.3.2022 do 30.6.2022.

(Podklad jednání č. 136)

 

165/22 Rezervace bytů pro uprchlíky z Ukrajiny

Rada města ukládá vyčlenit 7 bytových jednotek z městského bytového fondu pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Seznam vyčleněných bytů je v podkladové příloze č. 67957. Ubytování bude uprchlíkům poskytováno na základě ubytovací smlouvy na dobu určitou 3 měsíců s opčním právem na prodloužení. Bytové jednotky budou na náklady města vybaveny základním vybavením a nezbytným nábytkem do max.hodnoty 100 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Výdaje na služby spojené s ubytováním (teplo, teplá užitková voda, el.energie, vodné-stočné) uhradí město Havlíčkův Brod. Pro výběr a dislokaci uprchlíků k ubytování ve vyčleněných městských bytech ustanovuje RM komisi ve složení:

Mgr. Jan Tecl, MBA

Zbyněk Stejskal

Ing. Vladimír Slávka

Ing. Markéta Firychová

a zástupce Bc. Libor Honzárek

Pravomoc k uzavírání ubytovacích smluv na ubytování uprchlíků z Ukrajiny deleguje RM ekonomickému odboru.

(Podklad jednání č. 135)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta